EUMOS

EUMOS

O Euroechu

Euroecho (www.euroecho.cz) je informačně-zpravodajský portál zaměřený na informování o dění v EU. Euroecho založil EUMOS (Evropský ústav pro média a občanskou společnost), který jej provozuje ve spolupráci s Evropským informačním projektem (EIP).

Cílem portálu je systematicky pracovat na postupné profesionalizaci práce s informacemi o EU a jejich šíření v ČR

 1. průběžným, včasným a nezprostředkovaným informováním občanů i zainteresovaných aktérů o legislativním i nelegislativním dění v institucích EU
 2. zvýšeným důrazem na otázky posilování participace českých subjektů (občanů i právnických osob) ve vztahu k EU
 3. zapojováním odpovědných politiků a úředníků do diskuse o agendě EU
 4. teoretickým i praktickým školením mladých novinářů v informování o EU

Filozofie Euroecha vychází z toho, že informování o dění v EU a jejích institucích je v ČR dlouhodobě neprofesionální, kusé a nahodilé a zdaleka neodpovídá významu, který tato nadnárodní rovina vládnutí ve skutečnosti má. Výsledkem je sílící euroskepticismus, neboť občané EU většinou vnímají pouze reaktivně (pasivně), tedy nikoliv jako arénu, kterou je možné v určité míře ovlivňovat. To bohužel do značné míry platí i o většině politiků, vysokých státních úředníků, představitelů místních samospráv a dalších relevantních aktérů.

Euroecho poskytuje objektivní a nezkreslené informací a data o EU, které mohou dále sloužit jako podklad pro další analýzy a názorové debaty.

O nás

EUMOS, z.ú. (Evropský ústav pro média a občanskou společnost) je brněnská nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je rozvoj občanské společnosti, svobodných médií a nezávislé žurnalistiky.

EUMOS klade důraz zejména na

 1. vzdělávání v mediálních otázkách
 2. informovanost a povědomí občanů ČR o Evropské unii a jejích jednotlivých členských státech,

s cílem oba uvedené akcenty co nejvíce synergicky propojovat.

Za tímto účelem provozuje EUMOS vlastní internetový server www.euroecho.cz a pořádá pravidelná školení novinářů zaměřená zejména na teorii a praxi informování o evropských záležitostech.

Historie a současné aktivity

Ústav byl založen v prosinci 1998 ve formě občanského sdružení a od počátku se zabýval přednáškovou a vzdělávací činností. K 1. lednu 2014 byl v souladu s novým občanským zákoníkem automaticky transformován do právní formy spolku a následně do podoby ústavu pod názvem EUMOS.

Více..

EUMOS se zaměřuje na organizování komplexnějších a dlouhodobějších projektů, vzdělávacích, informačních i výzkumných, na jejichž plnění se podílí řada dalších neziskových organizací, iniciativ a výzkumných pracovišť. Zprostředkovává výsledky bádání širší veřejnosti. Zvláštní důraz klade na výzkum otázek spojených s fungováním České republiky v rámci evropských struktur a na studium aktuálních procesů vývoje Evropské unie.

Sídlo EUMOSu je od počátku v Brně a klade si za cíl organizovat projekty především mimo hlavní město ČR Prahu.

EUMOS poskytuje veřejnosti následující obecně prospěšné služby a neziskové aktivity:

 • pořádání přednášek, seminářů, kulatých stolů, workshopů a konferencí; kurzů a stáží.
 • základní a aplikovaný výzkum;
 • analýza a predikce struktur a procesů ve vztahu k provedenému výzkumu;
 • publikování a šíření studií a analýz, odborných i popularizačních;
 • organizování a vedení krátkodobých i dlouhodobých projektů;
 • vydavatelská a publikační činnost.

Kontakt

Linda Balšínková
Ředitelka
linda.balsinkova@eumos.cz

Více..

Kancelář Praha

Nad Závěrkou 7, Praha 6
Česká republika

Fakturační údaje

EUMOS, z.ú.
Turistická 274/41c
621 00 Brno
Česká republika

Spisová značka: U 88 vedená u Krajského soudu v Brně
IČ: 02300559
DIČ: CZ02300559
Číslo účtu: 40866118319 / 0800