Výbory se začnou zabývat reformou jednacího řádu EP

|

Agenda EU od 5. 9. do 11. 9.

Evropský parlament

Výbory

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyslechne kandidáty na členy Evropského účetního dvora

Na zasedání výboru 5. 9. se uskuteční slyšení kandidátů na post člena Evropského účetního dvora za Portugalsko, Kypr a Maltu. Poslanci se budou dále zabývat stanoviskem k připravované zprávě o reformě institucionálního uspořádání EU.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro životní prostředí se bude zabývat reakcí Rady na pařížskou klimatickou konferenci

Poslanci výboru budou na zasedání ve čtvrtek 8. 9. hlasovat o přijetí doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie. Hlasovat se bude dále o stanovisku k evropské strategii pro zkapalněný zemní plyn a skladování zemního plynu. Projednávat se bude stanovisko ke zprávě o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku se bude zabývat legislativou o robotice

Poslanci budou 5. 9. jednat o stanovisku ke zprávě výboru JURI o postavení robotiky v občanském právu či o pozměňovacích návrzích ke zprávě o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii. Výměna názorů proběhne rovněž nad pravidly pro velkoobchodní trhy s roamingem. Hlasovat se bude o stanovisku ke zprávě o odpovědnosti, odškodnění a finanční zajištění činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů projedná zprávu o schvalování motorových vozidel

Na schůzi výboru 5. 9. budou jeho členové hlasovat o stanovisku k rozpočtu EU na příští rok. Probírat se budou pozměňovací návrhy ke zprávám o plnění ročních priorit Evropského semestru a o přeshraniční dostupnosti služeb poskytovaných na internetu. Jednat se bude rovněž o zprávě o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro regionální rozvoj bude debatovat o podpoře strukturálních reforem

Poslanci budou na chůzi 8. 9. hlasovat o přijetí stanovisek ke zprávám o rozpočtu EU na příští rok o implementaci priorit evropského semestru na rok 2016. Debatovat se bude o zprávě o zavedení Programu na podporu strukturálních reforem na období 2017– 2020 a o zprávě o nařízení o finančním řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi.

Zdroj: Evropský parlament

 

Zemědělský výbor se bude zabývat ochranou králíků

Poslanci bude 8. 9. hlasovat o přijetí zprávy s názvem “Jak může SZP zlepšit tvorbu pracovních míst ve venkovských oblastech?”. Debatovat se bude o podobě minimálních norem pro ochranu chovaných králíků.

Zdroj: Evropský parlament

 

Udržitelné řízení vnějšího loďstva ve Výboru pro rybolov

Na zasedání výboru 8. 9. budou jeho členové projednávat návrh zprávy o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a návrh stanoviska ke zprávě o akčním plánu EU pro boj proti obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy. Debatovat se bude ale i o ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření nebo o charakteristických znacích rybářských plavidel.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro kulturu a vzdělávání se bude zabývat rozpočtem a evropským semestrem

Na začátek zasedání výboru 5. 9. budou jeho poslanci hlasovat o přijetí stanoviska k evropskému rozpočtu na příští rok. Poslancům budou dále prezentovány prováděcí zprávy o programech Kreativní Evropa a Evropa pro občany. Jednat se bude i o stanovisku ke zprávě o provádění priorit evropského semestru na rok 2016.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro právní záležitosti bude hlasovat o zprávě ko keontrole uplatňování práva EU

Poslanci budou na schůzi výboru 5. 9. hlasovat o přijetí návrhu zprávy k výroční zprávě o kontrole uplatňování práva unie za rok 2014. Projednávat se bude návrh zprávy o insolvenčních řízeních a insolvenčních zprávcích, dalšími tématy budou například revize jednacího řádu Evropského parlamentu či Evropská úmluva o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Poslanci také vyslechnou prezentaci Komise o výsledcích provádění Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT) ve vztahu k návrhu o prodeji zboží online a jinými prostředky na dálku.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro občanské svobody bude debatovat o uvolnění víz pro Ukrajinu, Kosovo a Gruzii

Na zasedání výboru 5. 9. budou jeho členové hlasovat o přijetí zprávy a o zahájení interinstitucionálních jednání o zařazení Gruzie a Kosova na seznam zemí, jejichž občané jsou osvobozeni od vízové povinnosti při vstupu do EU. Poslanci budou rovněž jednat o podobné zprávě v případě Ukrajiny. Kromě toho se bude jednat i o zprávě, zabývající se dodržováním základních lidských práv v EU v roce 2015. Prezentována bude výroční zpráva o činnosti EUROJUSTu za rok 2015.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro ústavní záležitosti  bude jednat o reformě jednacího řádu

Poslanci budou v pondělí 5. 9. hlasovat o přijetí stanovisek ke zprávám o rozpočtové kapacitě pro Eurozónu a o rozpočtu EU na příští rok. Předložen bude návrh zprávy o všeobecné reformě jednacího řádu Evropského parlamentu. Debatovat se bude i o procesu vystoupení Velké Británie z EU.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví bude hlasovat o stanovisku ke zprávě o dodržování základních lidských práv

Tématem mimořádné schůze v pondělí 5. 9. bude hlasování o přijetí stanoviska ke zprávě o situaci v oblasti základních práv v Evropské unii v roce 2015 a o pozměňovacích návrzích týkajících se začleňování hlediska rovnosti žen a mužů v Jednotné politice EU pro kulturní a tvůrčí odvětví.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu

Na zasedání výboru 5. 9. vystoupí dva bývalí komisaři z let 2010-2014, a to Antonio Tajani, bývalý komisař pro průmysl a podnikání a Janez Potočnik, bývalý komisař pro životní prostředí.

Zdroj: Evropský parlament

Komise

Workshop na téma služebních pasů

V rámci provádění strategie pro jednotný trh bude Komise organizovat workshop na téma služebních pasů, tedy iniciativy, které by měla zjednodušit přeshraniční poskytování služeb. Cílem workshopu je shromáždit názory na to, jakým způsobem tuto iniciativu co nejlépe využít pro překonání největších překážek v této oblasti, kterými jsou administrativní zátěž, rozdíly v regulaci či rozdílné požadavky na povinné pojištění.

Zdroj: Evropské Komise

Ostatní

Lídři EU na Summitu G20

Předseda Komise Jean-Claude Juncker a předseda Rady Donald Tusk budou 4. a 5. 9. reprezentovat EU na summitu zemí G20 v čínském Chang-čou. Oficiálním tématem summitu má být „Směřování k inovativní, oživené, propojené a inkluzivní světové ekonomice“.

Zdroj: Evropská komise

Přejít na diskusi