Juncker přednese v EP zprávu o stavu Unie

|

Agenda EU od 12. 9. do 18. 9.
 

Evropský parlament

Plenární zasedání 12. – 15. 9.

Pondělí: rozprava o politice soudržnosti

Pondělní zasedání bude zahájeno rozpravou na téma politiky soudržnosti, v jejímž rámci budou projednány zprávy o konkurenceschopnosti malých a středních podniků, o strategii EU pro Alpský region či o politice soudržnosti a strategii výzkumu a inovací v oblasti inteligentní specializace. Krátce budou předneseny zprávy o vztazích EU – Tunisko, o návrhu na nové uspořádání trhů elektrickou energií nebo o strategii EU pro vytápění a chlazení.

Zdroj: Evropský parlament

 

Úterý: výsledky činnosti vyšetřovacího výboru pro měření emisí

Zasedání bude zahájeno prohlášením Rady a Komise o výsledcích summitu zemí G20 v čínském Hangzhou a také zprávou vyšetřovacího výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu o výsledcích jeho dosavadní činnosti. Hlasovat se bude o přijetí zprávy k evropským statistikám cen zemního plynu a elektřiny a zprávy k návrhu nařízení o obchodování se zbožím, jež lze použít k výkonu trestu smrti. Hlasovat se bude také o přijetí dvou kandidátů do Evropského účetního dvora. V následující rozpravě se budou poslanci zabývat například dopady nedávného vývoje v Polsku či technickými požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby.

Zdroj: Evropský parlament

 

Středa: projev o stavu Unie

Prvním bodem programu je prohlášení předsedy Komise Jean-Claudea Junckera o stavu Unie. Toto výroční prohlášení tradičně zahajuje dialog mezi Komisí a EP o pracovním programu Unie na následující rok. Hlasovat se bude o přijetí zprávy o dočasných azylových opatřeních ve prospěch Itálie a Řecka a dalších textech, o nichž bude ukončena rozprava. Projednávat se budou dále zprávy sociálním dumpingu v EU, o evropském cestovním dokladu pro navracení neoprávněných žadatelů o azyl či o politikách zaměstnanosti členských států. Na konec středečního zasedání je na programu společná rozprava o malých a středních podnicích (MSP), v jejímž rámci budou poslanci debatovat nad zprávami o možnostech využití potenciálu MSP pro tvorbu pracovních míst a o přístupu k finančním prostředkům pro MSP v unii kapitálových trhů.

Zdroj: Evropský parlament

 

Čtvrtek: porušování lidských práv ve světě

Ve čtvrtek budou poslanci jednat o návrzích zpráv o uplatňování směrnice o rovnosti pohlaví a o činnosti a výsledcích Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v letech 2007 – 2014. Rozprava bude rovněž vedena nad případy porušování lidských práv ve světě. Zástupce Komise bude odpovídat na otázky poslanců k systémům minimálního příjmu v EU. Hlasovat se bude případně o dalších textech, nad kterými bude ukončena rozprava.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbory

Zahraniční výbor se setká s Dalajlámou

Na mimořádné schůzi v pondělí 12. 9. budou poslanci hlasovat o stanoviscích ke zprávám o opatřeních k zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zavedení mechanismu výměny informací o mezivládních dohodách.

Zdroj: Evropský parlament

 

Ve čtvrtek 15. 9. se pak poslanci setkají s předsedou vlády Černé hory a s Dalajlámou.

Zdroj: Evropský parlament

 

Rozpočtový výbor bude jednat o rozpočtu EU na rok 2017

Na mimořádném zasedání výboru 14. 9. Budou poslanci jednat o uvolnění prostředků z Fondu pro přizpůsobení se globalizaci pro Švédsko a z Fondu solidarity EU pro Řecko.

Zdroj: Evropský parlament

 

Následující den budou projednána stanoviska a pozměňovací návrhy výborů k rozpočtu EU na příští rok.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro životní prostředí bude jednat o robotice

Poslanci výboru budou 12. 9. projednávat stanovisko ke zprávě o občanskoprávních pravidlech pro robotiku, zabývající se potenciálními úskalími a příležitostmi tohoto oboru. Debatovat budou také s komisařem pro opatření v oblasti klimatu Miguelem Ariasem Cañetou.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro občanské svobody se setká s novým britským komisařem

Na jednání výboru 12. 9. se uskuteční slyšení s Julianem Kingem, britským kandidátem na komisaře pro bezpečnostní unii. Julian King by měl nahradit předchozího komisaře Jonathana Hilla, který na svůj post rezignoval v reakci na výsledek referenda o brexitu. Na tento nově vytvořený post byl King jmenován 2. srpna, nominace však musí být potvrzena rovněž Radou a EP.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro ústavní záležitosti

Poslanci budou na zasedání výboru 12. 9. hlasovat o přijetí návrhu zprávy o odpovědnosti, transparentnosti a integritě v orgánech EU a také o pozměňovacích návrzích k ní. Tato zpráva se zabývá možnostmi, jak posílit důvěru občanů EU v evropské instituce a jak nastolit rovnováhu vlivem soukromých a společenských zájmů. Na programu je dále debata ke zprávě o reformě jednacího řádu EP.

Zdroj: Evropský parlament

 

Vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu pokračuje ve slyšeních

Na jednání výboru 12. 9. se uskuteční slyšení Elżbiety Bieńkowské, komisařky pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky a Karmenu Velly, komisaře pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov.

Zdroj: Evropský parlament

 

Ve čtvrtek 15. 9. pak před členy výboru vystoupí zástupci firmy Bosch Michael Krüger a Peter Biesenbach.

Zdroj: Evropský parlament

 

Rada

Neformální setkání Evropské rady v Bratislavě

Jednání hlav členských států o budoucnosti Evropské unie bude (opět za nepřítomnosti zástupců Velké Británie) pokračovat neformálním setkáním v pátek 16. 9. v Bratislavě.

Zdroj: Rada

Přejít na diskusi