Předsednictví Rady a EP dosáhly dohody o fondech peněžního trhu

|

Slovenské předsednictví Rady se zástupci EP 14. 11. 2016 dosáhli předběžné dohody o návrhu nařízení o fondech peněžního trhu, jehož cílem je zvýšit stabilitu těchto produktů.

Fondy peněžního trhu mohou být rizikem pro celý systém

Komise navrhla nová pravidla pro fondy peněžního trhu v září 2013. Cílem návrhu nařízení je zajištění hladkého fungování tohoto krátkodobého trhu financování, který má zásadní roli ve financování ekonomiky. Finanční krize 2007-08 ukázala, že fondy peněžního trhu mohou být náchylné na otřesy a mohou dokonce rozšířit či prohloubit riziko v celém finančním systému. Investoři mohou zpětně vykoupit své investice, jakmile vnímají riziko, což může nutit fondy prodávat aktiva rychle, aby byly splněny žádosti o zpětný odkup. To může spustit „run“ investorů a krizi likvidity, případně další negativní dopady na ostatní části finančního systému.

Fondy peněžního trhu jsou pro finanční instituce, obchodní společnosti a vlády důležitým zdrojem krátkodobého financování. Asi 22 % krátkodobých dluhových cenných papírů emitovaných státy nebo podnikovou sférou drží v Evropě právě tyto fondy. Drží také 38 % krátkodobých dluhových nástrojů emitovaných bankovním odvětvím. Kvůli této propojenosti fondů peněžního trhu s bankovním trhem a podnikovými a vládními financemi je jejich fungování v centru pozornosti mezinárodní činnosti v oblasti stínového bankovnictví. K dispozici jsou v současné době 2 druhy fondů peněžního trhu:

  • ty, které nabízejí variabilní čistou hodnotu aktiv (VNAV), která závisí hlavně na výkyvech na trhu;
  • ty, které nabízejí konstantní hodnotu čistých aktiv (CNAV), kde je cílem nabídnout nákup a odkup za pevnou cenu.

Fondy peněžního trhu mají pod správou zhruba 1 bilion € a investují zejména přebytečnou hotovost v krátkých časových lhůtách. Představují významný nástroj pro investory, protože nabízejí možnost diverzifikovat přebytečnou držbu hotovosti při zachování vysoké úrovně likvidity.

Coreper  schválil vyjednávací pozici k návrhu Komise v červnu 2016.  

Co bylo dohodnuto?

Návrh nařízení stanoví pravidla pro fondy peněžního trhu, zejména složení jejich portfolií a metodu oceňování jejich aktiv, aby se zajistila stabilita jejich struktury a bylo zaručeno, že budou investovat do náležitě diverzifikovaných aktiv s nejvyšší úvěrovou kvalitou.

Dohoda, jíž bylo dosaženo, zahrnuje zejména stěžejní otázky týkající se nařízení o fondech peněžního trhu, jako jsou například požadavky na likviditu a diverzifikaci, aktiva, do nichž mohou tyto fondy investovat, včetně úlohy veřejného dluhu, a transparentnost. Dohoda dále stanoví, že Komise předloží zprávu o fungování tohoto nařízení, včetně ustanovení o přezkumu.

  • Z hlediska likvidity by fondy peněžního trhu měly ve svém portfoliu držet alespoň 10 % aktiv splatných do 1 dne a nejméně 20 % aktiv splatných do 1 týdne. To by jim mělo umožnit vyplatit investory, kteří chtějí zpět své peněžní prostředky v takto krátké lhůtě. Aby se předešlo situaci, kdy má 1 emitent příliš významnou váhu v čisté hodnotě aktiv fondu peněžního trhu, je expozice na jednoho emitenta omezena horní hranicí 5 % portfolia fondu peněžního trhu. U standardních fondů peněžního trhu může na jednoho emitenta připadat 10 % portfolia.

Zavádí rovněž společné normy za účelem zvýšení likvidity fondů peněžního trhu, aby se zajistilo, že budou schopny čelit náhlému přívalu požadavků na odkoupení v případě obtížných tržních podmínek.

Důležitým novým prvkem návrhu nařízení je zavedení trvalé kategorie „nízká kolísavost hodnoty čistého majetku“ (LVNAV) fondů peněžního trhu. Tyto LVNAV fondy peněžního trhu by postupně měly nahradit většinu stávajících CNAV fondů peněžního trhu, které by měly být převedeny do LVNAV fondů peněžního trhu do 24 měsíců od vstupu nařízení v platnost. LNAV fondům peněžního trhu by bylo povoleno (v omezené míře a za přísných podmínek) nabízet konstantní hodnotu čistých aktiv. 

Přestože na politické úrovni bylo dosaženo celkové dohody, je třeba finalizovat řadu odborných otázek souvisejících s návrhem nařízení. Následně bude dohoda předložena Coreperu za účelem jejího potvrzení jménem Rady. Poté budou EP a Rada vyzvány, aby nařízení přijaly v prvním čtení.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o fondech peněžního trhu (KOM(2013)615)

Přejít na diskusi