Rada pro vnitřní věci se bude zabývat reformou azylového systému

|

Agenda EU  5. 12. – 11. 12.

 

Evropský​ ​parlament

Výbory  

 

Výbor pro zahraniční věci bude hlasovat o dohodě s Mongolskem

Na úvod zasedání výboru 5.12. budou poslanci hlasovat o přijetí Rámcové dohody o partnerství mezi EU a Mongolskem. Na výboru také proběhne diskuse s Raedem Al Salehem, vedoucím syrské civilní obrany.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro mezinárodní obchod bude hlasovat o politice EU pro Arktidu

Poslanci budou na výboru 5.12.diskutovat s právní službou EP a o společném prohlášení k ekonomické dohodě EU-Kanada (CETA). Výbor bude hlasovat o integrované politice Evropské unie pro Arktidu či o návrhu stanoviska k palmovému oleji a odlesňování deštných pralesů. Poslanci budou projednávat návrh zprávy ke společné obchodní politice v souvislosti s udržitelností volně žijících živočichů.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro rozpočet se bude zabývat Evropským semestrem

Na schůzi 8.12. bude výbor projednávat ústavní, právní a institucionální důsledky společné bezpečnostní a obranné politiky. Dále se výbor bude zabývat Evropským semestrem pro koordinaci hospodářských politik. Proběhne hlasování o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci pro Španělsko. Hlasovat budou poslanci také  o prováděcí zprávě o programu „Evropa pro občany“.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyslechne estonského kandidáta do Účetního dvora

Na úvod zasedání výboru 5.12. se uskuteční slyšení Juhana Partse, kandidáta navrženého estonskými orgány na člena Účetního dvora. Na výboru bude prezentována studie „Efektivnost nákladů: Financování programů EU v oblasti demokracie a právního státu“.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro hospodářství a měnu bude diskutovat se slovenským ministrem financí

Poslanci na schůzi 5.12. a 8.12. budou diskutovat s Marttim Hetemäkim, předsedou Evropské poradní komise pro dohled nad statistikou. Výbor bude hlasovat o přijetí návrhu zprávy k Výroční zprávě o politice hospodářské soutěže EU. Poslanci se budou také zabývat evropským fondem rizikového kapitálu a evropskými fondy sociálního podnikání. Na výboru se uskuteční také dialog s Petere, Kažimírem, předsedou Rady ECOFIN a ministrem financí Slovenské republiky.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci se bude zabývat reformami na trhu práce v Řecku

Výbor se bude na schůzi 5.12. a 8.12. zabývat návrhem stanoviska ke stěžejní iniciativě EU v oděvním odvětví. Proběhne také slyšení na téma “Řecké reformy trhu práce”. Poslanci budou hlasovat o příjetí stanoviska či stanovisek ve formě dopisu o využívání Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, o přijetí návrhu zprávy Evropský pilíř sociálních práv, a o potřebě strategie EU k ukončení a předcházení nerovnosti mezi důchody žen a mužů.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin se bude zabývat výsledky agentur

Poslanci budou na zasedání 8.12. projednávat návrh stanoviska k výsledkům plnění evropských agentur. Budou se zabývat Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA), Evropskou agenturou pro chemické látky, Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí nebo Evropským úřadem pro bezpečnost potravin.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude hlasovat o zřízení programu na podporu zapojení spotřebitelů

Na úvod schůze 5.12. budou poslanci hlasovat o přijetí návrhu stanoviska ke zřízení programu Unie na podporu zvláštních činností na zvýšení zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb. Dále bude výbor projednávat návrh zprávy o spolupráci mezi vnitrostátními orgány odpovědnými za vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch bude diskutovat s komisařkou Bulcovou

Poslanci budou na zasedání 5.12. hlasovat o strategie pro evropské letectví. Dále také proběhne výměna názorů s komisařkou Bulcovou.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova se bude zabývat snižováním emisí

Na zasedání výboru 5.12. budou poslanci projednávat návrh zprávy k současnému stavu koncentrace hospodářské půdy v EU. Dále se výbor bude zabývat výsledky snižování  emisí skleníkových plynů a budoucími cíli.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro rybolov se bude zabývat udržitelným rybolovem

Na úvod schůze 5.12. budou poslanci hlasovat o zvláštních podmínkách rybolovu hlubinných populací v severovýchodním Atlantiku a o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva.Dále se také poslanci budou zabývat dohoda mezi EU a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu.

Zdroj: Evropský parlament.  

 

Výbor pro kulturu a vzdělání bude diskutovat s komisařem pro vzdělávání

Na zasedání výboru 5.12. proběhne výměna názorů s Tiborem Navracsicsem, komisařem odpovědným za vzdělávání, kulturu, mládež a sport. Členové výboru budou debatovat o přijetí návrhu zprávy k prováděcí zprávě o programu Erasmus +. Poslancům bude představena prezentace Evropské komise týkající se ročních pracovních programů (Erasmus+ a Kreativní Evropa).

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci bude diskutovat s francouzským ministrem vnitra

Poslanci se na schůzi 5.12. budou zabývat listinou základních digitálních práv v EU za přítomnosti předsedy Evropského parlamentu Martina Schulze. Proběhne rozprava  o podávání zpráv o provádění dohod EU o zpětném přebírání osob, zejména s ohledem na probíhající práci smíšených readmisních výborů.  Na schůzi se také uskuteční diskuse s Bernardem Cazeneuvem, francouzským ministrem vnitra.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro ústavní záležitosti se bude zabývat referendy o EU otázkách

Výboru na schůzi 5.12. bude prezentována studie nazvaná „Referenda o otázkách EU“.Dále budou poslanci jednat o ústavních vztazích Spojeného království s Evropskou unií v kontextu dopadů výsledků referenda ze dne 23. června 2016.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu budou diskutovat se zástupci vnitrostátních parlamentů

Na zasedání výboru 5.12. proběhne výměna názorů se zástupci vnitrostátních parlamentů Německa, Francie, Belgie a Spojeného království o parlamentním vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu. Dále bude prezenována studie na téma „Emise z automobilů – rozdíly v právních předpisech EU a USA“.

 

Rada

Rada pro hospodářské a finanční věci se bude zabývat fondem pro strategické investice

Rada ministrů se na setkání 6.12. odsouhlasí vyjednávací postoj ke změně nařízení o Evropském fondu pro strategické investice. Rada by dále měla přijmout závěry k řadě problémů, jež mají v EU vliv na investice a jež vytipoval Výbor pro hospodářskou politiku. V Radě proběhne výměna názorů ohledně pokroku dosaženého v souvislosti s návrhem na vytvoření daně z finančních transakcí v 10 zemích EU, které jsou ochotny tuto daň ve svém vnitrostátním právu zavést. Rada by měla dosáhnout obecného přístupu k návrhu na změnu stávající směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem. Předsednictví bude ministry informovat o pokroku v technickém projednávání návrhu na vytvoření evropského systému pojištění vkladů.

Zdroj: Rada

 

Rada pro spravedlnost a vnitřní věci budou jednat o reformě azylového systému

Ministři spravedlnosti budou 8.-12.12. jednat o posledním vývoji v souvislosti se směrnicí o boji proti podvodům poškozujícím finanční zájmy EU. Ministři také projednají návrh směrnice o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu, jako jsou on-line videa, aplikace nebo služby jako ukládání dat pomocí cloud computingu. Rada bude jednat o reformě společného evropského azylového systému.

Zdroj: Rada

 

Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele bude diskutovat o sociálních právech

Ministři budou 8.12. jednat o pokroku v práci na směrnici o vysílání pracovníků a směrnici o přístupnosti. Povedou rovněž politickou rozpravu o evropském pilíři sociálních práv. V návaznosti na hospodářský balíček, který Komise předložila v listopadu, proběhne mezi ministry výměna názorů ohledně evropského semestru 2017.

Zdroj: Rada

 

Komise

Evropská komise pořádá seminář o evropských jaderných zárukách

Evropská komise pořádá dne 5.-8.12. seminář o evropských jaderných zárukách. Cílem semináře je zprostředkovat účastníkům dobrý všeobecný přehled o všech aspektech Smlouvy o Euratomu, a seznámit je s legislativním rámcem pro provádění dozoru nad jadernou bezpečností Euratomu.

Zdroj: Komise

 

Přejít na diskusi