Výbor pro právní záležitosti bude seznámen s prioritami maltského předsednictví

|

Agenda EU  9. 1. - 15. 1.

 

Evropský​ ​parlament

Výbory  

Výbor pro zahraniční věci se bude zabývat Strategií EU pro mezinárodní kulturní vztahy

Na úvod zasedání výboru 9.1. budou poslanci projednávat Strategii EU pro mezinárodní kulturní vztahy. Dále proběhne diskuse s Nicholasem Westcottem na téma vztahů EU a Maroka po rozsudku ESD ve věci Rada v. Fronta Polisario. Poslanci budou také projednávat  návrh zprávy ke zprávě Komise o Srbsku a o Kosovu za rok 2016. Výbor také projedná Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro rozpočet se bude diskutovat o strategických investicích

Na schůzi 9.1. bude výbor spolu s hospodářským a měnovým výborem projednávat provádění Evropského fondu pro strategické investice a návrhy na jeho revizi. Uskuteční se výměna názorů s Güntherem Oettingerem, členem Evropské komise, o převodu portfolia pro rozpočtové a lidské zdroje.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu se bude zabývat absolutoriem za rok 2015

Na úvod zasedání 9.1. proběhne hlasování o přijetí návrhu zprávy ke kontrole rejstříku a složení odborných skupin Komise. Hlasovat se bude také o přijetí návrhu zprávy k otázce oznamovatelů v souvislosti s ochranou finančních zájmů EU a o přijetí návrhu stanoviska k Fondům EU pro rovnost žen a mužů. Výbor také projedná absolutorium za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – udělení absolutoria ostatním orgánům.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro hospodářství a měnu projedná Evropský semestr: roční analýzu růstu pro rok 2017

Poslanci na schůzi 9.1. projednají Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýzu růstu pro rok 2017. Výbor se bude také zabývat plněním úkolů v roce 2015 v Evropském orgánu pro bankovnictví (EBA), v Evropském orgánu pro pojišťovnictví, v Evropském orgán pro cenné papíry a trhy. Dále budou poslanci diskutovat o výroční zprávě k bankovní unii za rok 2016. Spolu s výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 12.1. se budou výbory zabývat předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu.

Zdroj: Evropský parlament


Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin bude diskutovat s Komisí o odpadech

Na úvod zasedání 12.1. budou poslanci hlasovat o nařízení o rtuti. Na schůzi se také uskuteční diskuse se zástupci Komise o statistice odpadů. Spolu s výborem pro zahraniční věci se bude výbor zabývat integrovanou politikou Evropské unie pro Arktidu.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku se bude zabývat eGovernmentem

Poslanci budou na zasedání výboru 12.1. hlasovat o přijetí návrhu zprávy k Evropské iniciativě v oblasti cloud computingu. Dále budou poslanci projednávat návrh stanoviska k Akčnímu plánu EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020 a k Evropskému program pro ekonomiku sdílení.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova pořádá slyšení o zemědělských trzích

Na schůzi výboru 9.1. proběhne slyšení na téma „Závěry pracovní skupiny pro zemědělské trhy”.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro právní záležitosti se bude zabývat autorskými právy

Na úvod schůze 12.1. se uskuteční diskuse na téma “Autorské právo na jednotném digitálním trhu”. Poslanci budou hlasovat o návrzích stanovisek k řadě dokumentům jako: Normy občanského práva o robotice, Bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě či Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu. Poslanci výboru budou debatovat s Owenem Bonnicim, ministrem spravedlnosti, kultury a místní samosprávy, a Christianem Cardonou, ministrem pro hospodářství, investice a malé podniky o prioritách maltského předsednictví.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci budou představeny priority maltského předsednictví

Výbor se na zasedání 12.1. bude zabývat bojem proti podvodům s finančními zájmy Unie prostřednictvím trestního práva. Dále také proběhne prezentace priorit maltské předsednictví Rady Evropských Unie v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Ředitel UNHCR bude na výboru prezentovat návrhy UNHCR pro Evropu: "Lepší ochrana uprchlíků v EU a na celém světě ". Výbor se bude také zabývat jednotným vzorem víz.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví bude diskutovat s poradkyní ESVČ

Poslanci se na schůzi 12.1. setkají s Mary Marinakiovou, hlavní poradkyní Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) a budou s ní debatovat o otázkách rovnosti žen a mužů. Poslanci budou také projednávat návrh stanoviska k návrhu Pracovní podmínky a nejisté zaměstnání.

Zdroj: Evropský parlament


​​​​​​​Výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu vyslechne ministra dopravy Slovenské republiky

Na zasedání výboru 12.1. bude představena zpráva o vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu. Na výboru se rovněž uskuteční slyšení pana Viktora Stromčeka, státního tajemníka ministerstva dopravy,výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky a slyšení pana Riccarda Nencini, náměsteka ministra pro infrastrukturu a dopravu z Itálie.

Zdroj: Evropský parlament

 

Přejít na diskusi