Parlament řeší energetickou unii

|

Agenda EU od 11. 7 do 17. 7.

Evropský parlament

Výbory

Výbor pro zahraniční věci se bude zabývat pojem proti propagandě

Na zasedání výboru 11. a 12. 7. budou poslanci projednávat a následně hlasovat o přijetí stanoviska ke zprávě o strategii EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu. Projednávat se budou rovněž pozměňovací návrhy o strategii EU pro boj s propagandou a stanovisko k přípravě rozpočtu EU na příští rok. S ministrem zahraničí SR Miroslavem Lajčákem budou poslanci debatovat o prioritách slovenského předsednictví na následujícího půl roku.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro rozvoj se bude zabývat spoluprací s rozvojovými zeměmi

Poslanci budou na schůzi 11. a 12. 7. debatovat o pozměňovacích návrzích ke zprávě o budoucnosti vztahů zemí AKT a EU po roce 2020 a o zprávě Výboru pro rybolov o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva. Hlasovat se bude o přijetí stanovisek ke zprávám o nákladově efektivních způsobech snižování emisí a nízkouhlíkové investice a o  dohodě o hospodářském partnerství mezi EU a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro mezinárodní obchod bude jednat o energetické unii

Na zasedání 13. a 14. 7. budou projednány stanoviska k některým z legislativních návrhů, obsažených v posledním balíku k energetické unii, jako například zavedení mechanismu vzájemné výměny informací o mezivládních dohodách v oblasti energetiky. Hlasovat se bude o stanoviscích ke zprávám o budoucnosti vztahů EU – Írán či o partnerství mezi EU a zeměmi Africko-Karibsko-Tichomořského partnerství (AKT).

Zdroj: Evropský parlament

 

Rozpočtový výbor se bude zabývat rozpočtem EU na rok 2017

Hlavním bodem zasedání výboru 11. a 12. 7. bude rozpočet Evropské unie na příští rok a debata nad stanovisky ostatních výborů. Poslanci budou rovněž debatovat o budoucím vývoji a možnosti změn v institucionálním zřízení EU a o problematice zřízení Agentury EU pro otázky azylu.

Zdroj: Evropský parlament

 

Na společné části schůze s Hospodářským a měnovým výborem budou poslanci debatovat o rozpočtové kapacitě pro eurozónu.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu se bude zabývat absolutoriem za rok 2014

Poslanci výboru se budou 13. a 14. 7. zabývat zprávami k některým kapitolám absolutoria na rok 2014. Představena bude studie na téma „Jak EU a členské státy uplatňují zásady transparentnosti údajů a dostupnost finančních prostředků EU“. Hlasovat s bude o přijetí stanovisek ke zprávám o rozpočtové kapacitě pro Eurozónu a o Fondu solidarity Evropské unie.

Zdroj: Evropský parlament

 

Hospodářský a měnový výbor se bude zabývat zaměstnaneckým penzijním pojištěním

Ve středu 13. 7. budou na schůzi výboru projednány pozměňovací návrhy ke zprávám o boji proti podvodům s DPH, provádění priorit Evropského semestru na rok 2016, či o výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2015. Hlasovat se bude o stanovisku ke znění legislativy, zabývající se činností institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledem nad nimi, dohodnutém v interinstitucionálním řízení.

Zdroj: Evropský parlament

 

Společně s Výborem pro občanské svobody  a komisařkou Věrou Jourovou budou poslanci 11. 7. jednat o návrhu směrnice o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci se bude zabývat vyvažováním rodinného a pracovního života

Na programu jednání 13. a 14. 7. je hlasování o přijetí zpráv o sociálním dumpingu v EU, o možnostech pro využití potenciálu MSP pro vytváření pracovních míst nebo o politikách zaměstnanosti v členských zemích. Hlasovat se bude také o stanovisku ke zprávě o rozpočtové kapacitě pro eurozónu.

Zdroj: Evropský parlament

 

V úterý 12. 7. bude výbor společně s Výborem pro práva žen jednat o zprávě, zabývající se vytvořením příznivých podmínek na pracovním trhu pro sladění pracovního a rodinného života.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro životní prostředí

Na zasedání výboru 11. a 12. 7. se budou projednávat stanoviska ke zprávám o strategii EU pro zemní plyn a jeho skladování či o rozpočtu na rok 2017. Hlasovat se bude o přijetí závěrů z jednání s Radou o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a změna směrnice 2003/35/ES a o Kontrolách a činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro průmysl. výzkum a energetiku se bude zabývat energetickou bezpečností

Poslanci budou 11. a 12. 7. jednat o pozměňovacích návrzích ke strategii EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu. Hlasovat budou o přijetí zprávy o strategii pro vytápění a chlazení a o stanovisku ke zprávě k rozpočtu EU na rok 2017.

Zdroj: Evropský parlament

 

Společně s výborem pro kulturu a vzdělávání budou poslanci 13. 7. jednat o zprávě k jednotné politice EU pro pro kulturní a tvůrčí odvětví.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů projedná strategii pro letectví

Na zasedání výboru 13. a 14. 7. budou poslanci jednat o pozměňovacích návrzích k chystané zprávě o strategii pro evropské letectví a ke zprávě o zelené knize o retailových finančních službách. Hlasovat se bude o přijetí zprávy ke směrnici o právním rámci Unie pro porušení celních předpisů či o kontrole nabývání a držení zbraní.

Zdroj: Evropský parlament

 

Spolu s poslanci Výboru pro právní záležitosti bude poslancům představen pracovní dokument ke smlouvám n a dodávku digitálního obsahu.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch se bude zabývat železniční dopravou

Poslanci projednají 11. a 12. 7. pozměňovací návrhy ke zprávě o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví či ke zprávě o používání směrnice o poštovních službách. Hlasovat budou o znění legislativy dohodnuté v interinstitucionálním řízení, a to konkrétně o změně nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici, o změně směrnice o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků.

Zdroj: Evropský parlament

 

Fond solidarity EU ve Výboru pro regionální rozvoj

Na zasedání výboru 13. a 14. 7. budou poslanci jednat o stanoviscích ke zprávám o provádění priorit evropského semestru na rok 2016 a o rozpočtu EU na rok 2017. Jednat budou rovněž o zprávě posuzující činnost Fondu solidarity Evropské unie.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro kulturu a vzdělávání se bude zabývat programem Erasmus

Poslanci budou na zasedání 13. a 14. 7 debatovat o prováděcí zprávě programu Erasmus+ či o stanovisku k přípravě rozpočtu EU na rok 2017. Hlasovat budou o zprávě posuzující strategii EU pro mládež na období 2013 -2015 a o stanovisku ke zprávě o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro právní záležitosti se bude zabývat online službami.

Na schůzi výboru 11. a 12. 7. budou poslanci jednat o návrzích zpráv o odpovědnosti, odškodnění a finanční zajištění činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři, o uplatňování řízení o evropském platebním rozkazu nebo o přeshraniční přenositelnosti online služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu. Hlasovat budou o přijetí zpráv k výroční zprávě o uplatňování práva unie za rok 2014 a o uznávání kvalifikací ve vnitrozemské plavbě.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro občanské svobody bude řešit opatření reagující na uprchlickou krizi

Na schůzi výboru 11. a 12. 7. se bude s Guillaumem Poupardem, generálním ředitelem francouzské agentury pro bezpečnost informačních systémů (ANSSI), debatovat o ochraně soukromí na internetu zajištěním větší digitální autonomie EU či o stavu třístranných jednání nad evropským cestovním dokladem pro navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. Hlasovat se bude o přijetí zprávy, zabývající se stanovením dočasných opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro ústavní záležitosti bude rokovat o potenciálu lepšího fungování EU

Poslanci budou na schůzi 11. a 12. 7. budou poslanci projednávat návrh stanoviska ke zprávě o Evropské obranné unii. Debatovat budou nad stanovisky dalších výborů k připravované zprávě o lepším fungování EU na základě potenciálu Lisabonské smlouvy. Poslanci absolvují rovněž výměnu názorů na téma situace v oblasti základních práv v Evropské unii v roce 2015.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro práva žen bude debatovat o potenciálu SZP pro tvorbu pracovních míst

Na zasedání výboru 11. a 12. 7. bude projednán pracovní dokument, zabývající se potřebou strategie EU k ukončení a předcházení nerovnosti mezi důchody žen a mužů či pozměňovací návrhy ke zprávě o potenciálu společné zemědělské politiky pro tvorbu nových pracovních míst. Hlasovat bude o přijetí zprávy o vytvoření podmínek na trhu práce příznivých pro sladění rodinného a pracovního života.

Zdroj: Evropský parlament

Rada

Euroskupina se bude zabývat přezkumem hospodářské situace v Irsku a Portugalsku

Rada bude na zasedání 11. 7. informována o výsledcích pátého přezkumu po ukončení programu v Irsku a čtvrtého přezkumu po ukončení programu v Portugalsku, které byly provedeny v červnu 2016. Ministři budou dále jednat o nastavení fiskálních politik v eurozóně či o strukturálních a regulačních překážkách pro investice.

Zdroj: Rada

 

Rada pro hospodářské a finanční věci se bude zabývat hospodářskou situací v Portugalsku a Španělsku

Na zasedání rady 12. 7. budou ministři debatovat o provádění doporučení rady Portugalsku a Španělsku, týkajících se snižování nadměrných schodků rozpočtu. Zabývat se budou rovněž daňovou transparentností, praním špinavých peněz a financováním terorismu a také programem nadcházejícího slovenského předsednictví.

Zdroj: Rada

Přejít na diskusi