EU chce pomoci podnikům v platební neschopnosti

|

Komise 22. listopadu 2016 předložila v rámci návrhu směrnice soubor pravidel, který by měl pomoci podnikům v případě platební neschopnosti.

Cesta k revizi

V roce 2014 byl proveden přezkum provádění doporučení o restrukturalizaci a druhé šanci, který ukázal, že navzdory reformám v oblasti insolvence se pravidla v některých zemích výrazně liší a jsou neúčinná. V některých členských státech nelze podnik restrukturalizovat dříve, než se dostane do platební neschopnosti. Pokud jde o druhou šanci, přetrvávají výrazné rozdíly v oblasti trvání lhůty pro prominutí dluhu.

Vymahatelnost rozsudků týkajících se platební neschopnosti je od roku 2015 řešena nařízením č. 848/2015 o insolvenčním řízení, které se zaměřuje na řešení sporů o příslušnosti a přeshraniční insolvenčních řízení. Neupravuje ovšem hmotněprávní insolvenční předpisy jednotlivých členských států.

Zjištěné rozdíly mezi úpravami v jednotlivých členských státech podporují dle Komise právní nejistotu, zvyšují výdaje firem a zejména zabraňují účinné restrukturalizaci společností v Unii.

V této souvislosti v rámci akčního plánu unie kapitálových trhů Komise oznámila, že vydá novou legislativu týkající se platební neschopnosti podniků, včetně včasné restrukturalizace a druhé šance. Primárním cílem celé iniciativy Komise bylo odstranění překážek volného toku kapitálu. Podpora podnikatelů byla zahrnuta také do strategie jednotného trhu představené v říjnu 2015. Zpráva pěti předsedů, která byla představena v červnu 2015, zařadila insolvenční právo mezi nejvýznamnějšími problémy, které brání integraci kapitálových trhů v eurozóně i mimo ni. 

Platební neschopnost podniků

Na výše uvedené plány a iniciativy přímo navazuje představený návrh. Představený návrh směrnice počítá se 3 zásadními prvky:

Společné zásady pro využívání rámce pro včasnou restrukturalizaci, který podnikům pomůže pokračovat v činnosti a zachovat pracovní místa.

Pravidla, která podnikatelům nabídnou druhou šanci, protože by měli být nejpozději do 3 let zcela osvobozeni od svých dluhů.

Zvýšení efektivity insolvenčního řízení, restrukturalizace a postupů pro prominutí dluhu. To by mělo omezit nepřiměřenou délku a náklady, které tyto postupy obnášejí v řadě členských států a jež způsobují, že věřitelé a investoři nemají právní jistotu. Nejasné postupy vedou k nízké míře výtěžnosti nezaplacených dluhů.

Navrhovaná pravidla počítají s několika zásadami:

  • Malé a střední podniky ve finančních obtížích by měly mít k dispozici nástroje pro včasné varování, které dokáží odhalit zhoršující se situaci.
  • Zjednodušení zdlouhavých, složitých a nákladných soudních řízení
  • Komise navrhla, aby dlužník mohl využít krátkodobou „dobu hájení“ trvající maximálně 4 měsíce od přijetí donucovacího opatření, aby se usnadnilo vyjednávání a úspěšná restrukturalizace.
  • Nesouhlasící menšina věřitelů a akcionářů by neměla mít možnost zablokovat plán na restrukturalizaci.
  • Komise předpokládá, že by mohl vyřešit problémy podniků, jež se dostaly platební neschopnosti kvůli bankovním úvěrům. Dle předpokladů Komise by měl být návrh přínosnýpro širokou škálu aktérů – pro investory, spotřebitele, zaměstnance, ale hlavně podniky a podnikatele.

Předložený návrh bude postupně projednán v institucích. 

Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on preventive restructuring frameworks, second chance and measures to increase the efficiency of restructuring, insolvency and discharge procedures and amending Directive 2012/30/EU (COM(2016)723)

Přejít na diskusi