Zboží, které se dá využít k nelidskému zacházení, nechce EU na svém trhu

|

Rada 14. listopadu 2016 přijala revizi a zpřísnění pravidel pro obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání.

Obchodování s tímto typem zboží je omezeno již od roku 2005

Mučení a jiné formy krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání jsou protiprávní a mezinárodní právo bez výjimky zakazují mučení a jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání. V červnu 2005 přijala Rada EU nařízení č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání. Nařízení vstoupilo v platnost v červenci 2006.

Komise poté zahájila proces přezkumu kompletního nařízení a to zejména v návaznosti na usnesení EP z června 2010. Během jara 2012 Komise vyzvala odborníky, aby se zapojili do přezkumu právního aktu a na základě toho se skupina odborníků sešla s Komisí od července 2012 do července 2013 celkem 6krát. V lednu 2014 Komise předložila návrh na změnu legislativy a po jednání v rámci Rady a EP bylo dosaženo dohody v rámci trialogu. V říjnu 2016 poslanci rozhodli o schválení revize EP a do předloženého návrhu vložil navíc následující opatření:

Marketing a zákaz propagace – nezákonný by měl být prodej a nákup reklamních služeb pro zakázané zboží, které nemá žádné další praktické využití než popravy nebo mučení (např. elektrická křesla, automatické injekční systémy apod.); zákaz by se měl vztahovat i na výstavy a veletrhy v rámci EU.

  • Zákaz tranzitu přes EU – převoz zakázaného zboží přes území EU by měl být rovněž zakázán. 
  • Rychlé akce – postup, který umožňuje Komisi přidávat nové položky na seznam nebezpečných, by měl být efektivnější.
  • Přezkum – Komise by měla přezkoumat provádění tohoto nařízení do srpna 2020 a posoudit, zda je nutné zahrnout aktivity občanů EU v zahraničí.
  • Koordinační skupina proti mučení – za účasti členů EP by měla sledovat uplatňování pravidel.

Reforma stávající úpravy

Předložený návrh se týká revize pravidel EU pro obchod s třetími zeměmi se zbožím, které by mohlo být použito pro účely výkonu trestu smrti nebo pro účely mučení a jiného krutého, ponižujícího či nelidského zacházení nebo trestání, a upravuje také poskytování zprostředkovatelských služeb a poskytování technické pomoci v souvislosti s takovým zbožím. Primárním cílem je zabránit tomu, aby vývoz z EU přispíval k porušování lidských práv ve třetích zemích.

Nové nařízení by mělo umožnit vývoz do zemí, které jsou stranami mezinárodních úmluv o trestu smrti, přičemž tento vývoz podléhá obecnému povolení. Je nutné, aby v těchto zemích byl zrušen trest smrti za všechny trestné činy, a zboží nesmí být zpětně vyvezeno do jiných zemí.

Schválený návrh nařízení zavádí také zákaz zprostředkování zařízení, které podléhá zákazu dovozu a vývozu, s cílem zahrnout přepravu zboží, které se nenachází v EU. Nařízení stavuje také zákaz poskytování technické pomoci, pokud si je poskytovatel vědom, že dotčené zařízení může být použito k mučení nebo trestu smrti.

V rámci dohody s Parlamentem nové znění nařízení:

  • předpokládá zavedení režimu předchozího povolování zprostředkovatelských služeb a technické pomoci v případě zboží uvedeného v přílohách III a IIIA;
  • usiluje o zákaz tranzitu zboží, které je uvedeno v příloze II, a zboží, které je uvedeno v příloze III nebo IIIA, pokud má hospodářský subjekt k dispozici informace o jeho použití v zemi určení;
  • podporuje zákaz reklam a propagace zboží, které lze využít např. k trestu smrti na výstavách a veletrzích;
  • plánuje zřízení koordinační skupiny, která by měla odborníkům z členských států a Komisi sloužit jako platforma pro výměnu informací o administrativních postupech.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení rady (es) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (KOM(2014)1)

Přejít na diskusi