Zeměpisné blokování brání online obchodování

|

Rada se 28. 11. 2016 dohodla na návrhu nařízení, kterým se zakazuje neopodstatněné zeměpisné blokování mezi členskými státy. Cílem návrhu nařízení je odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti, místa bydliště nebo místa usazení zákazníků a podpořit elektronické obchodování v EU.

Blokování omezuje přeshraniční nákupy

Zeměpisné blokování představuje diskriminační praxi, která zákazníkům nakupujícím na internetu brání v přístupu ke zboží nebo službám a v jejich nákupu z internetové stránky v jiném členském státě.

Komise původní návrh předložila Radě a EP v květnu 2016 společně s doplňkovými legislativními návrhy o službách přeshraničního dodávání balíků a o přezkumu nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele.

Oblast působnosti nařízení je v souladu se směrnicí o službách (č. 123/2006), ze které jsou vyloučeny některé činnosti, jako například finanční, audiovizuální, přepravní a sociální služby a služby zdravotní péče. Uvedená nová pravidla mají být rovněž v souladu s dalšími platnými právními předpisy EU, které se vztahují na přeshraniční prodej, jako jsou například pravidla týkající se autorských práv a právní předpisy Unie týkající se justiční spolupráce v občanských věcech, jež je upravena nařízeními Řím I. (č. 593/2008) a Brusel I. (č. 44/2001).

Rovný přístup ke zboží a službám

Hlavním cílem návrhu je předcházet diskriminaci spotřebitelů a podniků, pokud jde o přístup k cenám a k prodejním nebo platebním podmínkám při nákupu zboží a služeb v jiné zemi EU. Jedná se o situace, kdy obchodník:

  • prodává zboží, které je dodáváno do členského státu, do nějž obchodník dodání nabízí, nebo které je odebíráno v místě, na němž se s daným zákazníkem dohodl;
  • zajišťuje elektronicky poskytované služby, jako například cloudové služby, služby datových skladů, hosting internetových stránek a poskytování firewallů. Tento případ se nevztahuje na služby, jejichž hlavní vlastností je poskytování přístupu k dílům chráněným autorskými právy nebo jinému předmětu ochrany či jejich využívání nebo prodej díla chráněného autorskými právy nebo předmětu ochrany v nehmotné podobě, jako jsou například elektronické knihy a hudba on-line;
  • poskytuje služby, které zákazník přijímá v zemi, v níž daný obchodník působí, jako například hotelové ubytování, sportovní akce, pronájem vozidel a vstupenky na hudební festivaly nebo do zábavních parků.

Stanovení odlišných cen (na rozdíl od cenové diskriminace) nemá být zakázáno, takže obchodníci mohou nabízet odlišné všeobecné podmínky přístupu, včetně cen, a zaměřovat svou činnost na určité skupiny zákazníků na konkrétních územích. Obchodníci navíc nemají mít povinnost dodávat zboží zákazníkům mimo území členského státu, do něhož dodání nabízejí.

  • Návrh nařízení má zakázat neopodstatněnou diskriminaci zákazníků v souvislosti s platebním nástrojem. Obchodníci by tak nesměli u zákazníků uplatňovat odlišné platební podmínky na základě státní příslušnosti, místa bydliště nebo místa usazení. 
  • Obchodníci by rovněž neměli blokovat nebo omezovat přístup zákazníků k on-line rozhraní obchodníků z důvodů souvisejících se státní příslušností nebo místem bydliště. Pokud by obchodník přístup blokoval či omezoval nebo pokud zákazníky přesměrovával na jinou verzi on-line rozhraní, musel by poskytnout jasné vysvětlení.

Na základě obecného přístupu mají zůstat nadále v platnosti některé výjimky povolené podle unijních právních předpisů upravujících hospodářskou soutěž. Jedním z příkladů je situace, kdy jsou obchodníci vázáni dohodou s dodavatelem, jež od nich vyžaduje omezit pasivní prodeje (tj. prodeje, v jejichž rámci obchodník aktivně neusiluje o obchod se zákazníkem). V těchto případech by se dle návrhu revidované nařízení nemělo použít.

Tato dohoda slouží jako společný postoj Rady pro zahájení jednání s EP v rámci řádného legislativního postupu EU. Jakmile se EP dohodne na svém postoji, budou zahájena jednání mezi Radou, EP a Komisí.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, které řeší neoprávněné zeměpisné blokování a jiné formy diskriminace na základě místa bydliště či sídla nebo státní příslušnosti v rámci jednotného trhu (KOM(2016)289)

Přejít na diskusi