Výbor pro rozpočet bude projednávat rozpočt EU na rok 2017

|

Agenda EU od 10. 10. do 16. 10.

Evropský parlament

Výbory

Výbor pro zahraniční věci bude hlasovat o finalistech Sacharovovy ceny

Na zasedání výboru 10.10.- 11. 10. budou poslanci projednávat návrh zprávy o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Proběhne výměna názorů ohledně migrace s Helgou Schmidovou, generální tajemnicí Evropské služby pro vnější činnost. Společně s Výborem pro rozvoj budou poslanci diskutovat o řešení pohybů uprchlíků a migrantů. Na zasedání 11.10. budou poslanci výboru hlasovat o finalistech Sacharovovy ceny za rok 2016.

Dále budou poslanci hlasovat budou o pozměňovacích návrzích Strategického sdělení EU o boji s propagandou, kterou proti ní vedou třetí strany.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro lidská práva se bude zabývat stavem lidských práv v zemích Latinské Ameriky

Poslanci budou na schůzi výboru 12. 10. společně se zástupci z dalších výborů diskutovat o lidskoprávní situaci v Etiopii, ve Venezuele a na Kubě. Proběhne také slyšení o stavu právního státu v Turecku.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro bezpečnost a obranu bude projednávat změny ve společné bezpečnostní a obranné politice

Na úvod zasedání výboru 12.10.-13.10.  budou poslanci za přítomnosti Rady, Komise a ESVČ, projednávat pozměňovací návrhy dokumentu Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky. Uskuteční se veřejné slyšení na téma: „Mezinárodní úsilí v boji s IS – vojenský a strategický rozměr. Poslanci výboru se zúčastní semináře na téma: „Vztahy mezi členskými státy EU a Saúdskou Arábií v oblasti bezpečnosti a obrany“ .

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro rozvoj projedná finanční aktivity Evropské investiční banky

Na zasedání výboru 10.10.-11.10. bude poslancům představena studie o provádění cílů udržitelného rozvoje. Dále budou poslanci projednávat návrh stanoviska k Výroční zprávě o finančních aktivitách Evropské investiční banky. Poslanci budou hlasovat o přijetí návrhu Rozpočtové kontroly financování nevládních organizací z rozpočtu EU. Na společné schůzi Výboru pro rozvoj, zemědělství,  životní prostředí a rozvoj 12.10. se uskuteční setkání se zástupci FAO OSN k letošním tématům Světového den výživy.

Zdroj: Evropský parlament


Výbor pro mezinárodní obchod bude debatovat o rozšíření Dohody o partnerství s Uzbekistánem

Poslanci budou na schůzi výboru 12. 10.-13.10. diskutovat o rozšíření Dohody o partnerství mezi EU a Uzbekistánem v oblasti obchodu s textilem. Uskuteční se veřejné slyšení na téma: Obchodní politika a udržitelnost volně žijících druhů. Výbor bude přezkoumávat návrh Výroční zprávy o finančních aktivitách Evropské investiční banky, a také návrh Vykonávání Evropského fondu pro strategické investice. Poslanci budou hlasovat o návrhu zprávy o makrofinanční pomoc Jordánskému království.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro rozpočet bude hlasovat o rozpočtu EU na rok 2017

Na zasedání výboru 11.10. budou poslanci hlasovat o souhrnném rozpočtu EU na rozpočtový rok 2017, přijetí Evropské obranné unie a o návrhu nařízení o Agentuře Evropské unie pro otázky azylu. Proběhne výměna názoru na téma řešení pohybů uprchlíků a migrantů: Úloha vnější činnosti EU, Dále bude diskutována prováděcí zpráva o programu Erasmus + a prováděcí zpráva o programu „Evropa pro občany“.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu bude hlasovat o institucionálním uspořádání EU

Na úvod schůze výboru 12.10. -13.10. budou poslanci hlasovat o návrhu stanoviska o možném vývoji a úpravě stávajícího institucionálního uspořádání Evropské unie. Uskuteční se výměna názorů s generálními ředitelstvími EK o udělení Absolutoria za rok 2015 Evropské komisi.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro hospodářství a měnu bude projednávat výroční zprávu o politice hospodářské soutěže EU

Na začátku zasedání výboru 10.10.-11.10. proběhne dialog s komisařkou pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerovou. Poslanci budou projednávat návrh Výroční zprávy o politice hospodářské soutěže EU a návrh Výroční zprávy o finančních aktivitách Evropské investiční banky. Dále budou projednávat pozměňovací návrh Evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016. Poslanci budou hlasovat o zavedení programu Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu na období 2014–2020, o Zelené knize o retailových finančních službách.

Zdroj: Evropský parlament


 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci bude hlasovat o uznávání odborných kvalifikací

Poslanci budou na schůzi výboru 12.10.-13.10. hlasovat o přijetí stanoviska ke Strategii pro evropské letectví, uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě  a o možnosti EU, jak zlepšit přístup k lékům. Poslanci budou dále projednávat pozměňovací návrhy zavedení Programu na podporu strukturálních reforem na období 2017–2020.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin bude hlasovat o uzavření Pařížské dohody o změně klimatu

Poslanci výboru budou na zasedání výboru 12.10.-13.10. hlasovat o přijetí návrhu Rozhodnutí Rady o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku bude vést debatu o digitalizaci průmyslu

Na schůzi výboru 12.10-13.10. budou poslanci diskutovat o digitalizaci evropského průmyslu. Dále výbor bude projednávat návrh zprávy Pravidla pro velkoobchodní trhy s roamingem. Hlasovat budou poslanci o přijetí návrhu nařízení o Opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu. Dále proběhne hlasování o čtyřech stanoviscích k balíčku vztahujícím se k odpadovému hospodářství.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů projedná revizi o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Na úvod schůze výboru 10.10.-11.10. proběhne výměna názorů o návrhu revize o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele. Dále budou členové výboru projednávat nové návrhy Komise týkající se telekomunikací a jejich dopad na evropské spotřebitele a vnitřní trh.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch bude hlasovat o úloze rybářské turistiky

Poslanci budou na schůzi 10.10.-11.10. projednávat návrh stanoviska k Výroční zprávě o politice hospodářské soutěže EU. Výbor bude hlasovat o přijetí návrhu o úloze rybářské turistiky v diverzifikaci odvětví rybolovu. Proběhne výměna názorů s generálním ředitelem MOVE panem Henrikem Hololeiem. V rámci výboru se uskuteční veřejné slyšení na téma: Hluk v dopravě a jeho neblahý vliv na zdraví – jak mu předcházet?

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro regionální rozvoj

Zasedání výboru pro regionální rozvoj se uskuteční spolu s Výborem pro hospodářství a měnu.

Zdroj: Evropský parlament 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova bude hlasovat o opatřeních proti škůdcům

Na úvod zasedání výboru 12. 10. – 13.10 proběhne výměna názorů se zástupcem Světového fóra pro přístup k půdě a přírodním zdrojům (WFAL). Výbor se zúčastní společné schůze výborů pro rozvoj, zemědělství, životní prostředí a rozvoj k výměna názorů s Organizací OSN pro výživu a zemědělství (FAO) na Světový den výživy 2016. Ve výboru vystoupí zástupce Komise (GŘ AGRI) s prezentací o krizi v odvětví obilovin a dalších zemědělských plodin. Poslanci budou hlasovat o ochranných opatřeních proti škůdcům rostlin.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro rybolov se bude zabývat dohodou o přístupu k rybolovu s Norskem

Výbor se bude na schůzi 11. 10. zabývat dohodou mezi Evropskou unií a Norským královstvím o vzájemném přístupu plavidel plujících pod vlajkou Dánska, Norska a Švédska k rybolovu ve Skagerraku. Dále proběhne výměna názorů s Komisí o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro kulturu a vzdělání projedná program Erasmus+

Poslanci se na schůzi 11.10. budou zabývat pojednáváním návrhu zprávy o Provádění programu Erasmus+. Výbor bude hlasovat o přijetí návrhu stanoviska k dokumentu Demokracie online v Evropské unii: potenciál a výzvy.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro právní záležitosti bude jednat o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb

Na zasedání výboru 12.10-13.10. se budou projednávat pozměňovací návrhy k nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu. Členové výboru budou hlasovat o zprávě o uplatňování řízení o evropském platebním rozkazu.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci se bude zabývat seznamem bezpečných zemí původu

Poslancům bude na schůzi 12.10.-13.10. představen současný stav vytvoření společného unijního seznamu bezpečných zemí původu pro účely společných řízení pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany.  Poslanci budou projednávat návrh stanoviska k Výroční zprávě o ochraně finančních zájmů EU za rok 2015 – boj proti podvodům.

Na zasedání také proběhne výměna názorů s Dimitrosem Avramopoulosem, komisařem pro migraci, vnitřní věci a občanství, o vízové vzájemnosti.

Zdroj: Evropský parlamentVýbor pro ústavní záležitosti bude debatovat o revizi jednacího řádu Parlamentu

Na zasedání výboru 12.10. poslanci projednají pozměňovací návrhy všeobecná revize jednacího řádu Parlamentu. Dále bude výbor hlasovat o přijetí návrhu stanoviska k Evropské obranné unii.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví bude debatovat o lidských právech a demokracii ve světě

Poslanci budou na zasedání výboru 10.10.-11.10. jednat o návrhu stanoviska k výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě a politice EU v této oblasti v roce 2015. Dále výbor bude projednávat návrh zprávy o potřebě strategie EU k ukončení a předcházení nerovnosti mezi důchody žen a mužů.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky pořádá veřejné slyšení

Na schůzi výboru 13.10. se uskuteční veřejné slyšení na téma: „Boj proti praní peněz a daňovým únikům: kdo určuje pravidla a jak?“.

Zdroj: Evropský parlament

 

Petiční výbor bude hlasovat o stavu základních práv v EU

Poslanci budou na schůzi výboru 10.10.-11.10 hlasovat o stanovisku k situaci základních práv v Evropské Unii v roce 2015 .

Zdroj: Evropský parlament

 

Rada

Rada pro spravedlnost a vnitřní věci projedná provádění opatření v oblasti migrace

Ministři na zasedání Rady 13.10.-14.10. budou projednávat realizaci opatření v oblasti migrace a posoudí zavádění evropské pohraniční a pobřežní stráže. Rada projedná reformu společného evropského azylového systému se zaměřením na otázky spojené s Eurodacem, EASO a na rámec pro přesidlování.  Ministři se budou dále zabývat nařízením o Úřadu evropského veřejného žalobce a směrnicí o boji proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie.

Zdroj: Rada

 

Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele zahájí rozpravu o Agendě dovedenosti pro Evropu

Rada na setkání 13.10. projedná novou agendu dovedností pro Evropu,  která má lidem v EU zajistit dostupnost vysoce kvalitní odborné přípravy, kvalifikace a podpor . Dále budou ministři jednat o obecném přístupu k revidované směrnici o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci. Rada bude také jednat o provádění doporučení týkajících se dlouhodobé nezaměstnanosti.

Zdroj: Rada

Rada pro zemědělství a rybolov se bude zabývat rybolovnými právy v Baltském moři

Na zasedání Rady 10. 10. se budou ministři snažit dohodnout na rybolovných právech v Baltském moři na příští rok. Ministři si rovněž vymění názory na každoroční konzultace mezi EU a Norskem v rámci dvoustranné dohody o rybolovu. Komise předloží Radě návrh souhrnného nařízení a informace o jeho dopadu na hlavní nařízení v oblasti společné zemědělské politiky.

Zdroj: Rada

 

Euroskupina se bude zabývat pokrokem Řecka

Euroskupina se na svém zasedání 10. 10. bude zabývat pokrokem, kterého dosáhlo  Řecko při provádění dohodnutých milníku potřebných k ekonomickému ozdravení. Euroskupina bude pokračovat v přípravách na projednávání návrhů rozpočtových plánů členských států eurozóny na příští rok.

Zdroj: Rada

Rada pro hospodářské a finanční věci přijme závěry o financování opatření v oblasti klimatu

Za zasedání Rady 11. 10. přijmou ministři závěry o financování opatření v oblasti klimatu. Dále bude Rada jednat o poznatcích z evropského semestru 2016. Proběhne výměna názorů, pokud jde o politické výzvy a možnosti v oblasti zdravotní péče a dlouhodobé péče, ale také o aktuálním stavu provádění právních předpisů v bankovní unii. Ministři budou informováni o aktuálním stavu probíhajících jednání o návrhu směrnice o boji proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie.

Zdroj: Rada

Přejít na diskusi