Rada pro konkurenceschopnost se bude věnovat nové vesmírné strategii

|

Agenda EU 11. – 4. 12.

 

Evropský​ ​parlament

Výbory  

Výbor pro lidská práva se bude zabývat lidskými právy v Tibetu

Na zasedání výboru 28.11. budou poslanci diskutovat o lidských právech v Ázerbájdžánu a v Tibetu. Dále proběhne výměna názorů o právech žen u příležitosti Mezinárodního dne obhájkyň lidských práv žen.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro bezpečnost a obranu bude diskutovat o situaci v Mosulu

Poslanci budou na schůzi 28.11. diskutovat o ofenzivě v Mosulu. Dále budou výboru sděleny výsledky pracovní cesty podvýboru SEDE na Ukrajinu.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro rozvoj se sejde se zástupci OSN a budou diskutovat o situaci v Sýrii

Na úvod zasedání výboru 28.-29.11. se výbor sejde společně s Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a budou diskutovat o plnění Agendy 2030. Výbor se také sejde spolu s Výborem pro rozpočtovou kontrolu, na tomto společném setkání se budou poslanci zabývat zprávou o řízení vnější pomoci za rok 2015. Dále proběhne výměna názorů s Nevenem Mimicou, evropským komisařem pro mezinárodní spolupráci a rozvoj ke sdělení Komise o partnerství AKT-EU po roce 2020 a o přezkumu Evropského konsensu o rozvoji. Dále proběhne debata se zvláštním vyslancem OSN Staffanem de Misturou a zástupcem generálního tajemníka OSN a koordinátorem nouzové pomoci Stephenem O‘Brienem o politické a humanitární situaci v Sýrii. Poslanci budou hlasovat o přijetí návrhu stanoviska k dokumentu o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro mezinárodní obchod bude diskutovat s komisařkou pro obchod a komisařem pro zemědělství

Na úvod schůze 28.-29.11. proběhne hlasování o návrhu zprávy pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi EU a Evropským společenstvím pro atomovou energii a Kosovem. Na společném setkání výboru s Výborem pro zemědělství a rozvoj venkova proběhne výměna názorů s komisařkou pro obchod Cecilií Malmströmovou a komisařem

pro zemědělství a rozvoj venkova Philem Hoganem o dopadech probíhajících a

plánovaných obchodních jednání na zemědělství.

Zdroj: Evropský parlament

 
 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Na začátek schůze 28.-29.11. vystoupí viceprezident Evropské investiční banky Andrew McDowell k Výroční zprávě o kontrole finančních činností EIB za rok 2015. Na výboru bude prezentována studie o rozpočtové kontrole financování nevládních organizací z rozpočtu EU. Dále také ne výboru vystoupí předseda Evropského účetního dvora Klaus-Heiner Lehneh k pracovnímu programu Účetního dvora na příští rok.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro hospodářství a měnu bude jednat s předsedou Evropské rady pro systémová rizika Mariem Draghim

Na schůzi výboru 28.-29.11 se uskuteční veřejné slyšení s Mariem Draghim, předsedou Evropské rady pro systémová rizika. Další veřejné slyšení bude na téma „Finanční technologie: vliv technologie na budoucnost finančního sektoru. Výbor bude projednávat návrh zprávy ke zřízení programu Unie na podporu zvláštních činností na zvýšení zapojení spotřebitelů do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb v období 2017–2020.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci se bude zabývat dohodou EU-Kanada

Na zasedání výboru 29.11. budou poslanci projednávat návrh stanoviska k provádění Evropského fondu pro strategické investice. Dále projednají návrh stanoviska k uzavření dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou a Evropskou unií. Na výboru se také uskuteční výměna názorů s Cecilií Malmströmovou.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin bude diskutovat s Komisí o odpadních vodách

Poslanci budou na schůzi 28.-29.11. projednávat návrh zprávy k palmovému oleji a likvidaci deštných pralesů. Dále proběhne výměna názorů s Evropskou komisí o hospodářské a obchodní dohodě (CETA) mezi EU a Kanadou. Další výměna názorů s Evropskou komisí bude o městských odpadních vodách.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku se bude debatovat o vesmírné strategii

Na úvod schůze 28.-29.11. proběhne výměna názorů na téma ročního snížování emisí skleníkových plynů, jež mají dosáhnout členské státy v období od roku 2021 do roku 2030. Dále budou poslanci diskutovat s panem Güntherem Oettingerem, komisařem pro digitální ekonomiku a společnost. Poslanci budou hlasovat o přijetí návrhu zprávy pro velkoobchodní trhy s roamingem. Také se uskuteční schůzka výboru s generálním ředitelem Evropské kosmické agentury k Vesmírné strategii pro Evropu. Bude se konat také veřejné slyšení na téma „Budoucnost politiky EU v oblasti výzkumu: bilance a výhledy do budoucna“.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů se bude zabývat digitalizací průmyslu

Na zasedání výboru 28.-29.11. se uskuteční výměna názorů k vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Dále budou poslanci projednávat návrh stanoviska k digitalizaci evropského průmyslu. Bude se konat společná schůze s výborem JURI, na kterém se budou poslanci zabývat smlouvami na dodávku digitálního obsahu a smlouvami na online prodej zboží a další prodeje na dálku. Výbor bude hlasovat o přijetí návrhu stanoviska k Výroční zprávě o politice hospodářské soutěže EU.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro regionální rozvoj se bude zabývat perspektivou technické pomoci v politice soudržnosti

Na úvod schůze 29.11. proběhne hlasování o přijetí návrhu zprávy k zavedení Programu na podporu strukturálních reforem na období 2017–2020. Poslanci budou debatovat o budoucí perspektivě technické pomoci v rámci politiky soudržnosti. Výbor bude také projednávat návrh stanoviska k řízení rybářského loďstva v nejvzdálenějších regionech.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Na úvod zasedání výboru 28.-29.11. se bude konat slyšení na téma „Inovativní zemědělství účinně využívající zdroje – unijní a celosvětové osvědčené postupy”. Dále bude na výboru prezentována studie „Opatření proti nerovnováze na trhu: Jaké jsou vyhlídky po zavedení kvót na mléko v evropském mlékárenském průmyslu?“. Uskuteční se také výměna názorů se členy Komise pro přírodní zdroje při Výboru regionů o budoucí politice rozvoje venkova. Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro kulturu a vzdělání se bude zabývat řešením zeměpisného blokování a diskriminace

Poslanci na schůzi 28.11. budou projednávat návrh stanoviska k řešení zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace na základě zákazníkovy státní příslušnosti, místa pobytu nebo místa podnikání na vnitřním trhu. Uskuteční se veřejné slyšení na téma „Krize tištěných sdělovacích prostředků“. Poslanci budou také projednávat návrh stanoviska k digitalizaci evropského průmyslu.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro právní záležitosti bude debatovat o zbavení imunity Marine le Penové

Výbor bude 28.-29.11. projednávat návrh zprávy ke společným minimálním normám pro občanskoprávní řízení, nebo stanoviska k předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu. Dále proběhne kontrola aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření. Uskuteční se debata o žádosti, aby byla Marine Le Penová zbavena poslanecké imunity. Na výboru se bude konat slyšení na téma “Reforma autorských práv”. Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci bude hlasovat o návrhu k řešení pohybů uprchlíků a migrantů

Na úvod setkání 28.-29.11. proběhne slyšení meziparlamentního výboru o parlamentní kontrole Europolu. Poslanci budou hlasovat o přijetí návrhu stanoviska k řešení pohybů uprchlíků a migrantů. Výbor se také bude zabývat přistoupením EU k Úmluvě Rady Evropy o předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví bude diskutovat o Přistoupení EU k Úmluvě o prevenci a boji proti násilí na ženách

Na schůzi výboru 29.11. se uskuteční společné slyšení o přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevence a boje proti násilí na ženách a domácí násilí.

Zdroj: Evropský parlament

 
 

Rada

Rada pro konkurenceschopnost se bude věnovat nové kosmické strategii

Na zasedání Rady 28.-29. 11. budou ministři usilovat o dosažení dohody o nových pravidlech pro posílení elektronického obchodu, aby tím byla ukončena diskriminace v přístupu k on-line produktům a službám z důvodu bydliště nebo státní příslušnosti zákazníka. Dále se ministři budou věnovat nové kosmické strategii.

Zdroj:  Rada

 

Rada pro zahraniční věci se bude věnovat rozvojové politice

Ministři zahraničí na schůzi 28.11. budou jednat o přezkumu rozvojové politiky EU. Ministři by také měli diskutovat o budoucích vztazích mezi EU a africkými, karibskými a tichomořskými státy (AKT).

Zdroj: Rada

 

Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku se bude zabývat rušením roamingu v roce 2017

Na zasedání Rady 1.-5.12. ministři zváží přijetí obecného přístupu k návrhu revidovaných bezpečnostních pravidel v oblasti civilního letectví a revidovaný mandát pro Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví. Ministři by se také měli dohodnout na obecném přístupu k návrhu upravujícímu velkoobchodní trhy s roamingem v EU, aby mohlo k 15.7.20117 dojít ke zrušení roamingu.

Zdroj: Rada

 

Přejít na diskusi