Novináři mají poslancům osvětlit kauzu Panama papers

|

Agenda EU od 26. 9. do 2. 10.

Evropský parlament

Výbory

Výbor pro rozvoj se bude zabývat evropským konsenzem o rozvoji

S komisařem pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Nevenem Mimicou budou poslanci debatovat na mimořádné schůzi 27. 9. o revizi evropského konsenzu o rozvoji.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro mezinárodní obchod se bude zabývat pracovními normami

Se zástupkyní Mezinárodní organizace práce budou poslanci na schůzi 26. 9. debatovat o výsledcích výroční konference této organizace, a to zejména o tématech dětské práce a důstojných pracovních podmínkách. Hlasovat se bude o přijetí stanovisek ke zprávám o akčním plánu EU pro boj proti obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy a o mechanismu mezivládní výměny informací  o dohodách v oblasti energetiky, který je součástí posledního balíčku k energetické unii.

Zdroj: Evropský parlament

 

Rozpočtový výbor bude hlasovat o rozpočtu na příští rok

Poslanci rozpočtového výboru budou na schůzi 28. 9. hlasovat o pozměňovacích návrzích ke stanovisku k unijnímu rozpočtu na příští rok a také o stanoviscích ke zprávě o navrhované evropské agentuře pro azyl. Jednat se bude také o zřízení evropského podpůrného programu pro strutkurální reformy a či o změně jednacího řádu EP.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu se bude zabývat absolutoriem

Na zasedání výboru 26. 9. budou poslanci hlasovat o absolutoriu pro souhrnný rozpočet EU za rok 2014, jakožto i o některých jeho dílčích položkách. Kromě toho budou hlasovat také o stanovisku k rozpočtu EU na příští rok.

Zdroj: Evropský parlament

 

Hospodářský a měnový výbor bude debatovat se zástupci evropských orgánů

V pondělí 26. 9. se na schůzi výboru uskuteční řada slyšení s Gabrielem Bernardinem, předsedou Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, s Andreou Enriou, předsedou Evropského orgánu pro bankovnictví a  se Stevenem Maijoorem, předsedou Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy.

Zdroj: Evropský parlament

 

Ve středu 28. 9. pak budou poslanci debatovat se zástupci vnitrostátních parlamentů o provádění priorit evropského semestru na rok 2016.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci se bude zabývat evropským pilířem sociálních práv

Na zasedání výboru 26. 9. budou členové jednat o usneseních k evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení a k zavedení záruky k získání dovedností. Poslanci budou dále debatovat o návrhu rezoluce parlamentu o evropském pilíři sociálních práv. Hlasovat se bude o stanovisku ke zprávě o provádění priorit evropského semestru v roce 2016.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro životní prostředí se bude zabývat snižováním emisí

Poslanci výboru se budou 29. 9. zabývat stanovisky ke zprávě o návrhu směrnice o nákladově efektivních způsobech snižování emisí a investicích do nízkouhlíkových technologií, zabývajících se například revizí lineárního plánu snižování emisí či aukcí emisních povolenek. Kromě toho budou poslanci debatovat o multimodální přepravě v síti TEN-T či hlasovat o stanovisku k letecké strategii.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku bude hlasovat o zprávě o strategii pro zkapalněný zemní plyn

V pondělí 26. 9. budou poslanci hlasovat o přijetí návrhu zprávy k strategii EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu a také o stanovisku ke zprávě o návrhu nařízení o o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch bude jednat o strategii pro evropské letectví

Na zasedání výboru 26. 9. budou projednány návrhy zpráv a pozměňovací návrhy k strategii pro evropské letectví a k uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě. Hlasovat se bude o pozměňovacích návrzích ke zprávě o zlepšení propojení a dostupnosti dopravní infrastruktury ve Střední a Východní Evropě.

Zdroj: Evropský parlament

 

Zemědělský výbor se bude zabývat úlohou žen ve venkovských oblastech

Na společném zasedání s výborem pro práva žen 26. 9. proběhne výměna názorů na téma ženy a jejich úloha ve venkovských oblastech. Ve čtvrtek pak již na samostatné schůzi vystoupí Martin Ekvad, prezident Odrůdového úřadu Společenství (CPVO) a bude se hlasovat o přijetí návrhu zprávy s názvem “Jak může SZP zlepšit tvorbu pracovních míst ve venkovských oblastech?”.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro kulturu a vzdělávání bude jednat o audiovizuálních mediálních službách

Na programu schůze v pondělí 26. 9. je hlasování o přijetí stanoviska ke zprávě o provádění priorit evropského semestru na rok 2016. Jednat se bude dále o návrhu zprávy o koordinaci právních předpisů členských států, týkajících se audiovizuálních mediálních služeb, které bude doplněno rovněž veřejným slyšením na toto téma.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro právní záležitosti se bude zabývat zrušením víz pro Ukrajinu

Poslanci budou v pondělí 26. 9. projednávat výroční zprávu za rok 2014 o subsidiaritě a proporcionalitě či pozměňovací návrhy ke zprávě o uplatňování řízení o evropském platebním rozkazu. Hlasovat se bude o přijetí zprávy o odpovědnosti, odškodnění a finančním zajištění činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři a o přijetí stanovisek ke zprávám o akčním plánu EU pro boj proti obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy a o zprávě, vyjadřující se k možnosti zrušení vízové povinnosti pro Ukrajinu.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro občanské svobody se bude zabývat Agenturou EU pro otázky azylu

V pondělí 26. 9. budou poslanci projednávat návrh zprávy k vytvoření Agentury Evropské unie pro otázky azylu. Hlasovat se bude o přijetí zprávy ke zrušení vízové povinnosti pro Ukrajinu.

Zdroj: Evropský parlament

 

Transparentnost institucí ve Výboru pro ústavní záležitosti

Na zasedání výboru 29. 9. budou poslanci opět zabývat zprávou o transparentnosti, odpovědnosti a bezúhonnosti v orgánech EU, tentokrát budou jednat o kompromisních pozměňovacích návrzích. Zabývat se budou také stanoviskem ke zprávě o roli whistleblowerů při ochraně evropských finančních zájmů a stanoviskem ke zprávě o situaci základních lidských práv v Evropě v roce 2015.

Zdroj: Evropský parlament

 

Vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu bude vyšetřovat

Schůze výboru se uskuteční 26. 9. a na jejím programu bude slyšení s Christopherem Grundlerem, ředitelem Úřadu pro dopravu a kvalitu ovzduší, a Jimem Blubaughem, ředitelem mezinárodní divize Úřadu pro dopravu a kvalitu ovzduší z Agentury USA pro ochranu životního prostředí (EPA). Následovat bude přednes zprávy o pracovní cestě výboru do Společného výzkumného střediska v italské Ispře.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro praní špinavých peněz si pozve žurnalisty

Na půdě vyšetřovacího výboru proběhne 27. 9. veřejné slyšení novinářů, kteří kauzu Panama papers vyšetřují dlouhodobě.

Zdroj: Evropský parlament

Rada

Neformální setkání ministrů obrany nad otázkou vnější bezpečnosti EU

Hlavním bodem agendy neformálního setkání 26. a 27. 9. bude diskuze o obranných aspektech globální strategie EU. Ministři se budou dále zabývat spoluprací mezi EU a NATO a také misemi v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky v Libyi a v regionu Sahelu.

Zdroj: Slovenské předsednictví

 

Rada pro konkurenceschopnost začne jednat o sdílené ekonomice

Ve čtvrtek 29. 9. se ministři sejdou, aby projednali reakci na nedávní sdělení Komise ke sdílené ekonomice, zabývající se politickými doporučeními a právními pokyny, které by měli přispět rozvoji v této oblasti. Ministři se budou také zabývat špatnou kondicí ocelářského průmyslu a možnostmi, jak pomocí mezinárodní spolupráce jeho situaci zlepšit. V rámci nového institutu “prověrky konkurenceschopnosti” se budou ministři zabývat přístupem podniků k financování.

Zdroj: Rada

Přejít na diskusi