Komise chce po členských státech, aby lépe uplatňovaly normy EU

|

Komise 13. 12. 2016 vydala sdělení s názvem Lepší výsledky díky lepšímu uplatňování, kde vysvětluje, jak hodlá zintenzivnit své úsilí o uplatňování, provádění a prosazování právních předpisů EU v členských státech EU.

Členské státy mohou podat stížnost

Za úplné a správné provádění právních předpisů EU ve vnitrostátním právu odpovídají primárně členské státy. Ty mají také odpovědnost za jejich používání a uplatňování. Členské státy mají také zajistit svým občanům přístup k rychlým a účinným opravným prostředkům, a to zejména tehdy, když jsou dotčena jejich práva vyplývající z unijních právních předpisů. Iniciativa je součástí agendy na zdokonalení právní tvorby EU.

Již platí, že kdokoli může Komisi podat stížnost na členský stát týkající se neexistence opatření nebo postupu členského státu, pokud nejsou slučitelné s právem EU. Občané i podniky přispívají k účinnému prosazování předpisů právě tím, že informují Komisi o nedostatcích v uplatňování unijního práva členskými státy.

Prostřednictvím jednotné digitální brány poskytuje Komise občanům i podnikům jednotné přístupové místo, kde by mělo moci nelézt informace týkající se jednotného trhu včetně asistenčních a poradenských služeb a pomoci při řešení problémů. Důvodem pro předložení sdělení Komisí je fakt, že počet případů, kdy členské státy právní předpisy neprovedou včas, postupně narůstá.

Lepší výsledky díky lepšímu uplatňování

Komise se ve svém sdělení pokusila vysvětlit, jak by chtěla zintenzivnit své úsilí o uplatňování, provádění a prosazování právních předpisů EU. Společná evropská pravidla se totiž dotýkají řady oblastí.

Chce prosadit, aby byla pravidla dodržována, a proto potřebuje spolehlivý a účinný systém prosazování předpisů. Konkrétně by měla zajistit, aby členské státy dodržovaly a prosazovaly pravidla, na jejichž zavedení se samy spolupodílely, posílit finanční sankce pro členské státy, které včas neprovedou směrnice do vnitrostátního práva a zvýšit informovanost občanů a podniků o jejich právech.

Komise by měla členským státům pomáhat např. prostřednictvím dialogů na vysoké úrovni, výměnou osvědčených postupů ve spolupráci s vnitrostátními orgány a soudy nebo prostřednictvím evropské sítě veřejných ochránců práv. Více by se Komise chtěla zaměřit na možné porušení práva EU v počátečním stadiu. Prosazování předpisů by mělo být nově řešeno strategičtěji a rychleji.

Dle sdělení je prioritou Komise také správnou implementaci unijních norem, proto by měla mít možnost rychleji zasáhnout. Pochybení členských států totiž způsobuje občanům i podnikům problémy a to zejména kvůli omezování práv a výhod, jež jim podle evropských pravidel náleží.

Komise by chtěla také podpořit včasné provádění a snížit počet případů, které končí před SDEU. Z toho důvodu navrhla sjednocení přístupu v těchto případech s postupem používaným v dalších případech nesplnění povinnosti, jež s sebou nesou finanční sankce. Pokud v budoucnu stane členský stát před SDEU pro pozdní transpozici unijních předpisů do vnitrostátního práva, má Komise systematicky vyžadovat, aby mu SDEU uložil zaplatit nejen penále, jak je tomu v současnosti, ale také paušální částku.

Communication from the Commission EU – Law: Better Results through Better Application (C(2016) 8600 final)

 

Přejít na diskusi