EU chce bezpečnější letectví

|

Rada 1. prosince 2016 schválila obecný přístup pro vyjednávání mezi institucemi o nových pravidlech pro leteckou bezpečnost.

Letecká strategie pro Evropu

Navrhovaná revize nařízení je součástí plnění Letecké strategie pro Evropu, kterou Komise vydala 7. 12. 2015. Jedná se o komplexní strategický dokument pro letecké odvětví EU, který má zahrnovat všechny související oblasti, projektem Jednotného evropského nebe počínaje a ochranou práv pasažérů konče, a to jak ve stádiu nových iniciativ, tak implementace již existující legislativy EU. Podle Komise je jejím hlavním cílem připravit regulační rámec v oblasti bezpečnosti letectví na příštích 10–15 let, a to i za předpokladu zhruba 50% nárůstu objemu letecké dopravy a nástupu nových technologií, jakými jsou například bezpilotní letouny.

K návrhu Komise se již 10. 11. 2016 vyjádřili poslanci ve výboru TRAN. Podle vyjádření zpravodaje výboru Marian-Jeana Marinesca jsou dnešní standardy letectví již dostatečně vysoké, nicméně nová pravidla si vyžaduje vzrůst využití dronů, nové hrozby v oblasti kybernetické bezpečnosti a s nimi související riziko teroristických útoků. Zpráva výboru proto zdůrazňuje zejména opatření v oblasti brzké identifikace a prevence nových hrozeb, přísnější regulaci dronů či rozšíření pravomocí Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA).

Nová úprava

Oproti pozici EP se postoj Rady zaměřuje na odlišné aspekty navrhovaného nařízení. Rada především zdůrazňuje, že bezpečnostní pravidla by měla být přiměřená riziku, které daný letecký prostředek způsobuje. Schvalovací postupy pro malá sportovní letadla by tak měly například být jednodušší a levnější než pro velká letadla určená pro civilní dopravu. Ministři dále podpořili přísnější regulaci dronů, která by se měla nově týkat všech takových zařízení (doposud byl regulován pouze provoz dronů o váze větší než 150 kg).

Regulace by měla ale rovněž být odstupňována podle závažnosti rizik spojených s provozem dronů a osvědčení pro provoz by mělo být vyžadováno jen u těch nebezpečných.

Postoj Rady se odlišuje od EP v otázce role Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) při zajišťování bezpečnosti v letectví. Zatímco EP hovoří o tom, že by EASA měla přijímat směrnice a doporučení pro předcházení rizikům, podle názoru Rady by měla EASA pouze poskytovat technickou asistenci, neboť otázky bezpečnosti patří do sféry pravomocí členských států. Rada dále nesouhlasí s navýšením příjmů agentury EASA z traťových navigačních poplatků. Vláda ČR spolu s Polskem a Slovinskem přijala vyjádření k projednávanému návrhu, ve kterém podporuje navýšení limitu pro lehká sportovní letadla vyňatá z působnosti nařízení na 600 kg.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se ruší nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (KOM(2015)613)

Přejít na diskusi