Komise vydala svou každoroční zprávu o rozšiřování EU

|

Komise 9. 11. 2016 přijala každoroční balík týkající se rozšíření, v němž zhodnotila, jak si státy západního Balkánu a Turecko vedou při provádění politických a hospodářských reforem a které kroky je třeba podniknout pro vyřešení zbývajících nedostatků.

Koho se rozšiřování týká?

Současná agenda rozšíření zahrnuje země západního Balkánu a Turecko. Přístupová jednání byla zahájena s kandidátskými zeměmi Tureckem (2005), Černou Horou (2012) a Srbskem (2014), zatím však nikoli s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií (kandidátská země od roku 2005) a s Albánií (status kandidátské země od roku 2014). Potenciálními kandidátskými zeměmi jsou Bosna a Hercegovina a Kosovo. Komise také doporučila, aby členské státy zvážily zahájení jednání o přistoupení s Albánií. Země však musí prokázat věrohodný a hmatatelný pokrok v provádění reformy soudnictví, zejména pokud jde o nové hodnocení („prověrky“) soudců a státních zástupců.

Migrační krize ukázala na strategický význam politiky rozšíření v tomto regionu. Dotčené země s přispěním prohlášení EU a Turecka z března 2016 prakticky uzavřely západobalkánskou trasu, což přineslo praktické výsledky – počet nelegálních migrantů a žadatelů o azyl, kteří dorazili na řecké ostrovy, výrazně poklesl. Došlo tak rovněž k prudkému poklesu počtu obětí při plavbě na moři.

Rozšiřování je silou transformace na Balkánu

V oblasti právního státu bylo zaznamenáno úsilí o modernizaci právních rámců a infrastruktury. Většina zemí se však stále potýká s problémy, pokud jde o účinnost a nedostatek nezávislosti a odpovědnosti soudnictví. Země v posledních letech posílily svůj rámec pro boj proti korupci a organizované trestné činnosti, nyní je třeba zaměřit jejich úsilí na zlepšování výsledků při vyšetřování, stíhání a vydávání soudních rozhodnutí v případech na všech úrovních. Země rovněž upravily své trestní právo a právní předpisy v oblasti boje proti terorismu, takže disponují solidnějšími nástroji. V boji proti radikalizaci je ovšem třeba více úsilí, zejména v oblasti vzdělávání a v podobě lepší kontroly finančních prostředků ze zahraničí, které jdou na podporu radikálního obsahu.

V právních předpisech zemí procesu rozšíření jsou základní práva obecně trvale zakotvena. Na západním Balkáně se sice stále objevují praktické nedostatky, ale situace je víceméně stabilní. V Turecku byl v této oblasti zaznamenán negativní vývoj a praktické provádění je často dosti problematické. Po červencovém pokusu o převrat byl vyhlášen stav nouze, během nějž byla přijata opatření omezující základní práva. V období následujícím po pokusu o převrat údajně docházelo k řadě případů závažného porušení zákazu mučení a špatného zacházení a k porušování procesních práv.

Ve většině zemí vzbuzují obavy zejména poměry v oblasti svobody projevu a sdělovacích prostředků. Nedostatek pokroku v této oblasti, který byl zaznamenán již v posledních 2 letech, stále přetrvává a někde se ještě prohloubil. Vážné obavy vyvolává nadále diskriminace a nepřátelství vůči zranitelným skupinám, mj. na základě sexuální orientace nebo genderové identity.

V řadě zemí zůstává klíčovým problémem řádné fungování demokratických institucí. Červencový pokus převrat v Turecku byl dle Komise šokujícím a brutálním útokem na demokraticky zvolené instituce. Vzhledem k vážnému ohrožení turecké demokracie a státu byla rychlá a rozhodná reakce na tuto hrozbu legitimní, ovšem rozsah a kolektivní povaha opatření přijatých v návaznosti na tento pokus o převrat vyvolávají řadu otázek.

Pokrok v reformě veřejné správy zemí usilujících o přistoupení nebyl jednotný. Je nutné lépe zajistit práva občanů na řádnou správu, přístup k informacím a správní soudnictví.

Region vykazoval silnější růst, vyšší investice a více pracovních míst vytvořených v soukromém sektoru, díky čemuž se hospodářská situace v celém regionu postupně zlepšovala. Všechny země se však potýkají se značnými strukturálními problémy v hospodářské a sociální oblasti, mají málo efektivní veřejnou správu a vysokou míru nezaměstnanosti. Zejména nezaměstnanost mladých lidí je stále znepokojivě vysoká. Přetrvávající nedostatky v oblasti právního státu rovněž negativně ovlivňují investiční klima.

Communication on EU Enlargement Policy 2016 (COM(2016)715)

Přejít na diskusi