Zaměstnanecké penzijní připojištění bylo opět projednáváno

|

Parlament 24. listopadu 2016 schválil poměrem 512:70:40 usnesení týkající se návrhu směrnice Parlamentu a Rady o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi.

Původ zaměstnaneckých penzijních fondů

V celé EU existuje asi 125 tisíc zaměstnanecké penzijních fondů, které drží aktiva v hodnotě 2,5 bil. € pro zhruba 75 mil. Evropanů, což představuje as 20 % pracovní síly. Vzhledem k rozmanitosti zaměstnaneckého penzijního pojištění v rámci jednotlivých členských států zejména v oblasti financování není reálné stanovení jednotného celounijního přístupu.

Komise v březnu 2014 přijala balík opatření, který má podpořit nové a odlišné způsoby uvolnění dlouhodobého financování a podpořit návrat Evropy k udržitelnému hospodářskému růstu. Součástí tohoto balíku je i návrh směrnice o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP).

Balík kromě návrhu směrnice o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění zahrnuje také sdělení o dlouhodobém financování hospodářství a sdělení o skupinovém financování (crowdfunding). Komise při vypracování vycházela nejen z veřejné diskuze, ale i z podnětů pocházejících z diskuzí na mezinárodních fórech – např. G20 a OECD. Coreper na konci června 2016 schválil jménem Rady neformální dohodu s EP o zaměstnaneckém penzijním pojištění.  

Cíle navrhované revize

V rámci návrhu směrnice lze identifikovat 4 specifické cíle: (1) odstranit zbývající obezřetnostní překážky bránící přeshraničnímu působení IZPP, zejména pak požadavkem, aby pravidla upravující investice a sdělování informací účastníkům a příjemcům stanovil domovský členský stát, jakož i objasněním postupů pro výkon přeshraničních činností a jasným vymezením oblasti působnosti domovského a hostitelského členského státu; (2) zajistit řádnou správu a řízení i řízení rizik; (3) poskytovat jasné a relevantní informace účastníkům a příjemcům a (4) zajistit, aby orgány dohledu měly k účinnému dohledu nad IZPP potřebné nástroje.

Obecným cílem návrhu je usnadnit rozvoj spoření v rámci zaměstnaneckého penzijního pojištění. Spolehlivější a účinněji spravované důchody ze zaměstnaneckého penzijního pojištění by měly přispět k větší udržitelnosti důchodů tím, že posílí podíl doplňkových důchodových spoření na důchodovém příjmu. Dlouhodobějším cílem by mělo být nasměrování dlouhodobých úspor do investic podporujících růst.

Nová pravidla by měla poskytnout dodatečnou ochranu účastníkům penzijního systému a to pomocí lepší informovanosti pomocí prohlášení Pension Benefit. Tento dokument by měl poskytovat důležité a relevantní informace o systému. Podle nového návrhu musí IZPP informovat své příjemce před provedením snížení dávek. EP vzhledem k tomu, že cílem IZPP je zajištění finanční bezpečnosti ve stáří, navrhuje, aby důchodové dávky byly vypláceny zpravidla formou doživotních plateb, vyplácených dočasně nebo jednorázově, nebo jakékoli jejich kombinace. Dále se poslanci shodli na tom, že pokud IZPP, v souladu s vnitrostátními právními předpisy, spravují penzijní fondy, které nemají právní subjektivitu a sestávají z penzijních plánů jednotlivých účastníků, jejichž aktiva jsou od aktiv příslušných IZPP oddělena, měly by mít členské státy možnost považovat jednotlivé penzijní fondy za jediný penzijní plán ve smyslu návrhu této směrnice. Na podporu rovnosti podmínek mezi domácími a přeshraničními IZPP by měly členské státy zohledňovat požadavky na financování jak domácích, tak přeshraničních IZPP.

Poslanci navrhli také změny týkající se přeshraničních převodů a stanovili, že členské státy by měly umožnit IZPP zapsaným nebo povoleným na jejich území převést veškeré závazky, technické rezervy a další práva a povinnosti. Státy by měly zároveň zajistit, aby náklady na převod nenesli zbývající účastníci a příjemci z převádějící IZPP ani stávající účastníci a příjemci z přijímající IZPP. Převod by ovšem měl podléhat předchozímu schválení, a to většinou dotčených účastníků a většinou dotčených příjemců nebo případně většinou jejich zástupců (případně přispívajícího podniku). Podmínkou pro převod by mělo být udělení povolení příslušným orgánem domovského členského státu přijímající IZPP poté, co byl získán předchozí souhlas příslušného orgánu domovského členského státu převádějící IZPP. 

SD EU rozhodl v roce 2010, že ČR nemusí zaměstnanecké penzijní pojištění plně zavádět, ale přesto musí být implementováno do právního řádu.

Během prosince by se k návrhu měly vyjádřit členské státy


Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi (KOM(2014)167)

Přejít na diskusi