Výbory Evropského parlamentu se budou zabývat integrovanou politikou pro Arktid

|

Agenda EU 11. – 13. 11.

Evropský​ ​parlament

Výbory  

Výbor pro zahraniční věci bude projednávat integrovanou politiku EU pro Arktidu

Na úvod zasedání výboru 7.11. se poslanci sejdou společně s výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a budou projednávat návrh integrované politiky EU pro Arktidu. Na schůzi výboru 8. 11. proběhne výměna názorů s vysokou představitelkou Federicou Mogherini o provádění globální strategie EU. Dále se uskuteční výměna názorů s velvyslancem Spojených států při Evropské unii Anthonym L. Gardnerem o spolupráci mezi EU a USA v otázkách zahraniční politiky.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro lidská práva bude diskutovat o Palestině a Izraeli

Poslanci budou na zasedání 9.11. diskutovat o situaci beduínů na Blízkém východě, zejména v Izraeli a Palestině. Dále bude výbor projednávat pozměňovací návrhy Výroční zprávy o lidských právech a demokracii ve světě a politice EU v této oblasti v roce 2015.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro bezpečnost a obranu bude diskutovat o bezpečnostních výzvách v Baltském moři

Na úvod zasedání výboru 9.-10.11. proběhne veřejné slyšení na téma „Afghánistán: budoucnost mise EUPOL. uskuteční se také výměna názorů se zástupci Polska, Litvy, Švédska a NATO o bezpečnostních výzvách v regionu Baltského moře. Na výboru bude představena studie o šíření jaderných zbraní v severovýchodní Asii.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro rozvoj bude hlasovat o návrhu na zvyšování efektivity rozvojové spolupráce

Poslanci budou na schůzi 7.-8.11. hlasovat o přijetí návrhu Možnosti EU, jak zlepšit přístup k lékům. Dále budou hlasovat o návrhu na zvyšování efektivity rozvojové spolupráce nebo o výroční zprávě o finančních aktivitách Evropské investiční banky. na výboru proběhne výměna názorů na téma: Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu.  Poslanci se sejdou spolu s výborem pro zahraniční věci k projednání návrhu zprávy o řešení pohybů uprchlíků a migrantů: úloha vnější činnosti EU.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro mezinárodní obchod bude diskutovat o palmovém oleji a likvidaci deštných pralesů

Poslanci se na zasedání 9.-10.11. seznámí s  výsledků pracovní cesty do Buenos Aires. během zasedání se také uskuteční výměna názorů na téma: Palmový olej a likvidace deštných pralesů. Členové výboru budou dále  projednávat návrh stanoviska k Integrované politice Evropské unie pro Arktidu. Výbor bude hlasovat o makrofinanční pomoci Jordánskému hášimovskému království, o přijetí návrhu stanoviska k Výroční zprávě o politice hospodářské soutěže EU či o Výroční zprávě o finančních aktivitách Evropské investiční banky.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro rozpočet bude hlasovat o uvolnění prostředků z Fondu solidarity

Na schůzi výboru 9.-10.11. se uskuteční výměna názorů na téma: Fondy EU a genderová rovnost. Poslanci budou hlasovat o výroční zprávě finančních aktivit Evropské investiční banky a o návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Německu.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu bude volit druhého místopředsedu

Na úvod schůze výboru 7.-8.11. proběhne výměna názorů s místopředsedkyní Evropské komise odpovědnou za rozpočet k Výroční zprávě o ochraně finančních zájmů EU za rok 2015. Uskuteční se volba druhého místopředsedy výboru CONT. Členové výboru budou hlasovat o přijetí návrhu stanoviska k hodnocení externích aspektů výkonnosti a řízení celní správy jako nástroje na usnadnění obchodu a na boj s nezákonným obchodováním .

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro hospodářství a měnu se bude zabývat bankovní unií

Poslanci budou na schůzi 9.-10.11.projednávat pozměňovací návrhy k přístupu daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz. Dále budou projednávat návrh zprávy k výroční zprávě o stavu bankovní unie za rok 2016. Uskuteční se veřejné slyšení s předsedkyní dozorčí rady ECB Danièle Nouyovou.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci pořádá slyšení na téma “Zdraví a bezpečnost v rámci pracovních míst nové generace”

Na úvod schůze výboru 7.-8.11 proběhne slyšení na téma: Zdraví a bezpečnost v rámci pracovních míst nové generace. Uskuteční se také výměna názorů s Augustem Lopezem-Clarosem, ředitelem Global Indicators Group, o zprávě Skupiny Světové banky o podnikání na rok 2017. Členové výboru budou hlasovat o přijetí návrhu stanoviska  k normě občanského práva o robotice.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin bude projednávat integrovanou politiku EU pro Arktidu

Na zasedání výboru 7.- 8.11. budou poslanci projednávat návrh integrované politiky EU pro Arktidu. Dále proběhne výměna názorů s panem Geertem Dancetem, ředitelem Evropské agentury pro chemické látky či s panem Guidem Rasim, výkonným ředitelem Evropské agentury pro léčivé přípravky. Poslanci budou hlasovat o přijetí návrhu stanoviska k logistice v EU a multimodální dopravě v nových koridorech transevropské dopravní sítě TEN-T.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku bude debatovat o kosmické strategii

Výbor pořádá v rámci schůze 9.-10.11 workshop o energetické chudobě. Poslanci budou také diskutovat s panem Marošem Šefčovičem, místopředsedou pro energetickou unii o kosmické strategii. Členové výboru budou hlasovat o přijetí návrhu zprávy o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii . Uskuteční se také veřejné slyšení na téma „Kosmická strategie pro Evropu“.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů se bude zabývat Výroční zprávou o správě jednotného trhu

Na zasedání výboru 9.-10.11. proběhne výměna názorů na téma “Sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb”. Bude se konat veřejné slyšení o spolupráci mezi vnitrostátními orgány odpovědnými za vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele. Výbor bude hlasovat o přijetí návrhu na stanovení celního kodexu Unie. Poslanci budou také projednávat návrh zprávy k Výroční zprávě o správě jednotného trhu v rámci evropského semestru 2017.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch se bude zabývat Strategií pro evropské letectví

Poslanci budou na zasedání 9.-10.11. projednávat pozměňovací návrhy ke Strategie pro evropské letectví. V rámci výboru se sejde pracovní skupina pro cestovní ruch, která se bude zabývat udržitelným cestovním ruchem a statistikami cestovního ruchu . Dále se na zasedání výboru uskuteční výměna názorů s místopředsedou Evropské komise panem Katainenem o dopravních investicích fondu EFSI. Poslanci budou také hlasovat o přijetí návrhu zprávy ke společným pravidlům v oblasti civilního letectví a zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro regionální rozvoj bude diskutovat s generální tajemnicí Eurocities

Na úvod schůze 9.-10.11. budou poslanci hlasovat o přijetí návrhu zprávy k investicím do  zaměstnanosti a růstu. Dále budou poslanci projednávat návrh stanoviska  k Výroční zprávě o ochraně finančních zájmů EU za rok 2015. Proběhne také výměna názorů s Annou Lisou Boniovou, generální tajemnicí Eurocities.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova bude diskutovat o ženách a jejich úloze na venkově

Na zasedání výboru 7.-8.11. proběhne veřejné slyšení na téma „Úloha zemědělství chránícího půdu při zlepšování zemědělské produktivity a ekosystémových služeb“. Výbor se sejde spolu s výborem pro práva žen a rovnost pohlaví k projednání návrhu zprávy na téma „Ženy a jejich úloha ve venkovských oblastech“. Poslanci budou hlasovat o přijetí návrhu zprávy “Nástroje SZP na snížení kolísání cen na zemědělských trzích”. V rámci výboru se uskuteční seminář na téma „Úvahy o výzvách pro zemědělství v EU po roce 2020: příprava příští reformy SZP“.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro rybolov

Na schůzi výboru 9.-10.11. proběhne  výměna názorů o Víceletém plánu pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolovu využívající tyto populace. Dále proběhne výměna názorů za přítomnosti Rady a EK o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření.  Uskuteční se veřejné slyšení na téma „Chráněné mořské oblasti: ochrana biologické rozmanitosti moří a ekosystémů s cílem podpořit modrou ekonomiku“. Poslanci budou hlasovat o zavedení dlouhodobého plánu pro populace tresky obecné a lov těchto populací a  o přijetí návrhu zprávy o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva.

Zdroj: Evropský parlament.  

 

Výbor pro kulturu a vzdělání pořádá veřejné slyšení na téma “Univerzity a rozvoj podnikání a inovací”

Na úvod zasedání výboru 8.11.proběhne hlasování o zahájení interinstitucionálních jednání na téma “Evropský rok kulturního dědictví”. Dále se bude hlasovat o přijetí návrhu stanoviska na zavedení Programu na podporu strukturálních reforem na období 2017–2020. Výbor bude také projednávat návrh zprávy o programu „Evropa pro občany“. Uskuteční se veřejné slyšení na téma „Univerzity a rozvoj podnikání a inovací“.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro právní záležitosti se bude zabývat výroční zprávou o subsidiaritě a proporcionalitě

Poslanci budou na schůzi 7.-8. 11. projednávat pozměňovací návrhy normy občanského práva o robotice a výroční zprávy za rok 2014 o subsidiaritě a proporcionalitě. Na výboru proběhne výměna názorů na téma udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU. Výbor bude hlasovat o přijetí návrhu zprávy o insolvenčních řízeních a insolvenčních správcích.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci se bude zabývat reformou modré karty EU

Na zasedání výboru 7.-8.11. proběhne slyšení o reformě modré karty EU.  Poslanci se budou také zabývat současným stavem  jednání v rámci trialogu o stanovení společného seznamu EU týkajícího se bezpečných zemí původu. V rámci výboru se uskuteční dialog s komisařem pro bezpečnou unii. Poslanci budou hlasovat o přijetí návrhu stanoviska Smlouvy o dodávání  digitálního obsahu.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro ústavní záležitosti se bude zabývat lepším fungováním EU na základě Lisabonské smlouvy

Na úvod schůze výboru 8.11. proběhne hlasování o přijetí návrhu stanoviska k programu „Evropa pro občany“ a  k situaci v oblasti základních práv v Evropské unii v roce 2015. Poslanci budou projednávat pozměňovací návrhy k lepšímu fungování Evropské unie založené na potenciálu Lisabonské smlouvy.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví bude projednávat podporu rovnosti pohlaví v oblasti duševního zdraví a klinického výzkumu

Poslanci budou na zasedání výboru 7.-8.11. projednávat pozměňovací návrh k podpoře rovnosti pohlaví v oblasti duševního zdraví a klinického výzkumu. Na zasedání výboru proběhne výměna názorů  na téma Kvalitní výzkum a inovace prostřednictvím rovnosti žen a mužů. Poslanci budou hlasovat o přijetí návrhu stanoviska k Výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě a politice Evropské unie v této oblasti v roce 2015.

Zdroj: Evropský parlament

 

Rada

Rada pro hospodářské a finanční věci se bude zabývat zlepšením pravidel v oblasti DPH

Rada ministrů se na svém zasedání 8. 11. bude zabývat zdaněním podniků, zlepšení pravidel v oblasti DPH a bojem proti daňovým únikům a podvodům. Rada by také měla potvrdit změnu prováděcích pravidel k unijním předpisům pro správu fiskálních záležitostí. Ministři vyslechnou informace o aktuálních legislativních návrzích v oblasti finančních služeb a o probíhajícím provádění právních předpisů týkajících se bankovní unie. V Radě by měla proběhnout výměna názorů na výroční zprávu Evropského účetního dvora o plnění rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2015.

Zdroj:  Rada

 

Rada pro zahraniční věci zhodnotí jednání o TTIP

Ministři budou na zasedání 11.11. projednávat modernizaci unijních nástrojů na ochranu obchodu a novou antidumpingovou metodiku. Rada zhodnotí rovněž stav jednání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP).

Zdroj: Rada

Přejít na diskusi