Instituce se shodly na podobě rozpočtu na rok 2017

|

Rada 28. 11. 2016 schválila rozpočet EU na rok 2017 a tím potvrdila dohodu s EP ze 17. 11. 2016.

Příprava rozpočtu

Rozpočet EU každoročně představuje asi 1 % HDP celé Unie. Rozpočet musí vždy vycházet z víceletého finančního rámce a neměl by překročit zastropované částky. Komise návrh rozpočtu představila na konci června 2016 a Rada k němu přijala postoj v září 2016. Rozpočet by se v roce 2017 měl věnovat dvěma základním prioritám – podpora a oživení evropské ekonomiky a řešení bezpečnostních a humanitárních problémů v okolních zemích.

Rada ve svém postoji přijala všechny finanční prostředky, které Komise navrhla na řešení migrační krize. U kapitoly Bezpečnost a občanství přijala navýšení o 4,9 % v prostředcích na závazky a o 24,4 % v prostředcích na platby oproti předchozímu roku. Rada rovněž schválila i prostředky vyčleněné na humanitární pomoc.

Rada navýšila prostředky v kapitole Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost o téměř 9 % ve srovnání s rokem 2016, a to jak v prostředcích na závazky, tak i prostředcích na platby. Spadá sem např. EFSI, program COSME a program Erasmus+. Rada ovšem také u některých oblastí, jež se netýkají zásadních priorit, navrhla snížení.

Následně Komise 30. 9. 2016 navrhla snížit prostředky na platby v rozpočtu EU na rok 2016 o 7,27 mld. €, a to na základě nejnovějších prognóz. Na to zareagovala Rada, která 19. 10. 2016 vyzvala EP, aby při přijímání změn vzal v potaz nejnovější údaje o plnění rozpočtu za rok 2016 a nové prognózy. Protože se ještě některé programy na období 2014–2020 doposud plně nerozběhly, tak byly v roce 2016 potřeby EU nižší, než se původně předpokládalo. Na rok 2017 se rovněž předpokládá, že se programy naplno nerozběhnou, a právě proto bylo navrhnuto snížení prostředků.

EP v říjnu 2016 hlasoval o svých změnách týkajících se postoje Rady k rozpočtu EU na rok 2017 a k tomuto hlasování se hned poté vyjádřila Rada, která informovala EP o tom, že nemůže přijmout všechny jeho změny týkající se rozpočtu EU na rok 2017, které byly přijaty. EP totiž schválil, aby se celkové prostředky na závazky zvýšily na 162,42 mld. € a celkové prostředky na platby na 138,03 mld. €.

Rozpočet na rok 2017

Dohodnutý rozpočet na rok 2017 zahrnuje prostředky na závazky ve výši 157,86 mld. € a rezervu 1,1 mld. € pro reakci na nepředvídané potřeby. Prostředky na platby jsou stanoveny ve výši 134,49 mld. €, což je po přizpůsobení s ohledem na skutečné potřeby o 1,6 % méně než v rámci rozpočtu EU na rok 2016.

Při jednání došlo k navýšení u řady oblastí. Skoro 6 mld. € v prostředcích na závazky, což je zhruba o 11,3 % více než v roce 2016, by mělo být k dispozici na řešení migračního tlaku a zajištění bezpečnosti v EU. Prostředky by se měly využívat při přesídlování uprchlíků, vytváření přijímacích středisek, integraci osob, které mají právo pobytu, a při navracení osob, které toto právo nemají; uvedené prostředky přispějí také ke zlepšení ochrany hranic, k posílení prevence trestné činnosti apod.

V rámci kapitoly 1a – konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost – byly uvolněny prostředky na závazky ve výši 21,3 mld. € za účelem posílení hospodářského růstu a tvorby nových pracovních míst, což ve srovnání s rokem 2016 představuje navýšení o zhruba 12 %. Tato část rozpočtu se týká nástrojů, jako je Erasmus+, kde došlo k navýšení o 19 % na 2,1 mld. €, a Evropský fond pro strategické investice, který vzrostl o 25 % na 2,7 mld. €.

Rozpočet EU na rok 2017 zahrnuje rovněž částku 500 mil. € pro balík opatření na podporu zemědělců produkujících mléko a dalších zemědělců v oblasti živočišné výroby, který byl oznámen v červenci 2016.

 

Okruhy

 

Rozpočet EU na rok 2017 (v mil. €)

Závazky

Platby

  1. Inteligentní růst podporující začlenění

74 899

56 522

- 1a. Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost

21 312

19 321

- 1b. Hospodářská, sociální a územní soudržnost

53 587

37 201

  1. Udržitelný růst: přírodní zdroje

58,584

54 914

  1. Bezpečnost a občanství

4 284

3 787

  1. Globální Evropa

10 162

9 483

  1. Správa

9 395

9 395

Zvláštní nástroje

534

390

CELKEM

157 858

134 490

Parlament by měl návrh rozpočtu schválit na začátku prosince, čímž bude celá rozpočtová procedura ukončena.

 

Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017

Přejít na diskusi