Roční analýza růstu zahájila evropský semestr 2017

|

Komise 16. 11. 2016 stanovila hospodářské a sociální priority EU pro nadcházející rok, potvrdila nutnost pozitivnější orientace fiskální politiky pro eurozónu a dokončila posouzení návrhů rozpočtových plánů členských států eurozóny. Balíčkem je zahájen cyklus správy ekonomických záležitostí evropský semestr na rok 2017.

Semestr jako koordinace hospodářských politik v EU

Hlavním cílem evropského semestru předejít makroekonomickým nerovnováhám, zajistit zdravé veřejné finance v souladu s Paktem stability a růstu, podpořit hospodářský růst a zaměstnanost a koordinací strukturálních a fiskálních politik, přispět ke konvergenci a stabilitě jak v EU jako celku, tak v jednotlivých členských státech. Nejedná se o žádnou novinku na evropské půdě, již od konce 90. let odevzdávají státy Komisi své stabilizační a konvergenční programy, ve kterých představují střednědobé plány v oblasti rozpočtových politik.

  • Stěžejním dokumentem balíku je Roční analýza růstu 2017, která stanovuje priority fiskální, hospodářské a sociální politiky pro nadcházející období. Další součástí balíku je také Zpráva mechanismu varování sledující makroekonomické nerovnováhynávrh Společné zprávy o zaměstnanosti analyzující situaci na trhu práce a v sociální oblasti, doporučení pro země eurozóny a také stanoviska Komise k návrhům rozpočtových plánů zemí eurozóny. Letos nově je součástí také Sdělení k nastavení fiskální politiky v eurozóně, které vysvětluje změnu v jejím nastavení.

Pozitivní fiskální orientace pro eurozónu

Podle Komise Evropa zažívá hospodářské oživení, které vede k relativně intenzivnímu růstu pracovních míst. Oživení však zůstává křehké a stále existují značné nerovnováhy a rizika do budoucna, jako je např. stárnutí populace, nejistota kolem Brexitu, vysoké úrovně nerovností, stále vysoké úrovně nezaměstnanosti a chudoby i přes jejich klesající trend. Komise proto vyzývá členské státy, aby znásobily své úsilí v souladu se zásadami „magického trojúhelníku“ tvořeného podporou investic, prováděním strukturálních reforem a zajištěním odpovědné fiskální politiky, a to se zaměřením na sociální spravedlnost a dosažení růstu, který bude více podporovat začlenění.

Za účelem podpory probíhajícího oživení a měnové politiky Evropské centrální banky je dle Komise třeba vyvinout další úsilí o dosažení pozitivní orientace fiskální politiky v eurozóně jako celku. Doporučuje proto eurozóně fiskální expanzi v roce 2017 ve výši až 0,5 % HDP, což odpovídá fiskálnímu stimulu až 50 mld. € nad rámec toho, co je již zahrnuto v letošní podzimní hospodářské předpovědi Komise.

Uvedené priority by měly jednotlivé země zohlednit v dalších fázích semestru, zejména při přípravě svých národních programů reforem a konvergenčních programů resp. programů stability.

V březnu příštího roku Evropská rada stanoví hlavní hospodářské výzvy a zformuluje strategické pokyny na základě roční analýzy růstu a závěrů Rady EU. Členské státy předloží jejich konvergenční či stabilizační programy nejpozději do konce dubna. V květnu Komise uvedené dokumenty zhodnotí a navrhne doporučení pro jednotlivé země, které projedná Rada EU a následně odsouhlasí konečné verze, jež jako poslední schvaluje Evropská Rada. V červenci Rada oficiálně přijme doporučení pro členské státy, které jsou vyzvány k jejich provedení.

Roční analýza růstu (KOM(2016)725)

Přejít na diskusi